پلان ها

پلان سال 1395:

 • مرعی الاجرا ساختن قانون شوراهای ولایتی با حفظ صلاحیت نظارتی
 • تأیید مقرره اعمال صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی
 • تأیید طرزالعمل داخلی شوراهای ولایتی
 • تهیه رهنمود های عملیاتی نظارتی شوراهای ولایتی
 • نهائی سازی کتاب ثبت فعالیت های شوراهای ولایتی
 • تهیه رهنمود برگزاری مجتمع های شوراهای ولایتی
 • تهیه رهنمود برگزاری شبکه خانم وکلای شوراهای ولایتی
 • طرح میکانیزم برگزاری جلسات مشورتی با ساکنین محل در سطح ولایات
 • طرح میکانیزم بازدید ساحوی شوراهای ولایتی
 • طرح میکانیزم رسیدگی به شکایات عامه
 • تدویر ورکشاپ آگاهی دهی از پلان عملیاتی شوراهای ولایتی
 • تدویر ورکشاپ آگاهی دهی از پلان عملیاتی شوراهای ولایتی
 • تدویر ورکشاپ مهارت های اساسی کارمندان جدیدالتقرر دفتر شورای ولایتی
 • تدویر ورکشاپ مالی و تصنیف بودجه شورای ولایتی
 • تدویر ورکشاپ آگاهی دهی از مقرره اعمال صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی
 • تدویر ورکشاپ آگاهی دهی از قانون تعدیل شده شوراهای ولایتی
 • تدویر کنفرانس های مجتمع شوراهای ولایتی در سطح کشور بگونه زون وار
 • تدویر کنفرانس های شبکه خانم وکلای شورای ولایتی در سطح کشور بگونه زون وار
 • تدویر ورکشاپ مشورتی شوراهای ولایتی جهت شناسائی و اولویت بندی چالش ها و نیاز مندی های آنها بگونه زون وار و شریک سازی آن با شورای ملی و مقام ریاست جمهوری
 • تدویر ورکشاپ مشورتی خانم وکلای شورای ولایتی جهت شناسائی و اولویت بندی چالش ها و نیاز مندی های آنها بگونه زون وار و شریک سازی آن با شورای ملی و مقام ریاست جمهوری
 • استقلالیت اداری شورای ولایتی از مقام ولایت
 • بازنگری تشکیل ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی و دفاتر شوراهای محلی
 • بازنگری لایحه وظایف کارمندان اداری دفاتر شورهای محلی و ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی
 • طرح ازدیاد تشکلیل ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی بادر نظر داشت ایجاد شوراهای ولسوالی
 • استقلالیت مالی شوراهای ولایتی از مقام ولایت
 • دخیل ساختن شوراهای ولایتی در طرح بودجه عملیاتی شورای ولایتی در هر سال
 • آگاهی دهی شوراهای ولایتی در امور مالی و بودجوی شورای ولایتی
 • تنظیم امور مالی کنفرانس ها ورکشاپ ها و مجتمع های شورای ولایتی
 • تنظیم امور مالی جلسات مشورتی شورا با ساکنین محل و سفرهای شورای ولایتی جهت بازدید از ولسوالی ها
 • تهیه فورم نیاز سنجی مالی شورای ولایتی
 • ایجاد دیتابیس ثبت اجناس دفاتر ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی
 • ایجاد دیتابیس ثبت اجناس دفاتر شوراهای محلی
 • تهیه فورم تشخیص نیازمندی های دفاتر شوراهای محلی
 • طرح پیشنهاد اعمار دفاتر شوراهای ولایتی برای ولایات که تحت پلان قرار ندارند( کندز ، تخار ، سرپل ، فراه و غزنی)
 • طرح پیشنهادی فعال ساختن انترنیت در دفاتر شوراهای ولایتی
 • تنظیم امور تدارکاتی کنفرانس ها ، ورکشاپ ها و مجتمع ها
 • تدوین میکانیزم گزارش دهی شوراهای محلی
 • ایجاد سیستم منظم جمع آوری ، تجزیه و تحلیل گزارش های شوراهای ولایتی
 • تهیه بسته آگاهی دهی از میکانیزم گزارش دهی
 • تدوین میکانیزم تأمین ارتباطات میان شوراهای محلی ، رسانه ها ، جامعه مدنی، شورای ملی و مقام ریاست جمهوری
 • ایجاد صفحه انترنیتی برای هر شورا
 • هماهنگی تدویر کنفرانس ها ، ورکشاپ ها و سایر برنامه های آموزشی
 • هماهنگی با دونر ها جهت جلب حمایت پروژه های حمایوی.