پلان های آینده

پلان سال 1396:

 • تهیه مسودۀ قانون شورا های محلی و طرز العمل های مربوط
 • تهیه رهنمود داد خواهی و جلب حمایت
 • تعقیب و  بدسترس قرار گرفتن بودجه در کود دعوت ها و سفریه های شورا های ولایتی،
 • خریداری 17 عراده وسایط نقلیه برای 17 شورا، 
 • اعمار ساختمان برای 5 شورا،
 • فراهم آوری خدمات انترنتی به 34 شورای ولایتی
 • اختصاص سهمیه حج برای وکلای شوراهای ولایتی با تدویر نشست های مشترک و ترتیب مکانیزم مرتبط
 • تنظیم 2 کنفرانس ویدوئی شورا های ولایتی با مقام عالی ریاست جمهوری و تدویر نشست های کاری هیئت اداری شورا های ولایتی بطور ربعوار با کمیسیون های مربوط مجلسین شورای ملی
 • بر گزاری کنفرانس ملی هماهنگی  میان شورا های ولایتی  
 • کنفرانس خانم وکلای شورا های ولایتی سال دو مرتبه
 • تدویر  ورکشاپ رهبری برای هیئت اداری شورا های ولایتی
 • بر گزاری ورکشاپ مقرره طرز نظارت شورای ولایتی و رهنمود و فورم های نظارت برای اعضای شورا های ولایتی
 • تدویر برنامه آموزشی دو روزه برای کارمندان اداری شورا های ولایتی
 • تدویر 5 کنفرانس تحکیم روابط و هماهنگی میان شورا های و ادارات ولایتی و نهاد های جامعه مدنی