وظایف عمده

پروفایل وظایف و مسؤلیتهای ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی

اداره مستقل ارگانهای محلی جمهوری اسلامی افغانستان به منظور تنظیم و انسجام امور، تدوین پالیسی، طرزالعمل و رهنمود های عملیاتی، ارتقای ظرفیت اعضای شورای های محلی افغانستان و ایجاد زمینه ارتباط هر چه بیشتر بین شوراهای ولایتی و سایر شوراهای محلی که در قانون اساسی کشور تسجیل یافته، ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی افغانستان را ایجاد نموده است.

ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی اداره مستقل ارگانهای محلی، در راستای تحقق استراتیژی ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، برنامه اولویت های ملی و اهداف و پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی  تلاش می ورزد. با فراهم سازی تسهیلات لازم برای شوراهای ولایتی کشور، این نهاد منتخب مردمی در کشور را سازنده ساخته و ساختار تشکیلاتی آنرا بهبود می بخشد. در قسمت ارتقای ظرفیت اعضای شورای ولایتی و کارمندان اداری این شوراها برنامه های درازمدت آموزشی را طرح نموده تا مسئولیت های اساسی این شوراها به وجه احسن انجام گردند.

 

دیدگـــــــــــــــاه

 • تقویه نظام مشروع مبتنی بر اصول دیموکراسی، مشارکت مردم و نهادینه ساختن نظام مردمی در کشور

 

مقصـــــــــــــــد

 • ایجاد میکانیزم جهت تقویت شوراهای محلی و یقینی ساختن مشارکت مردم و نهادهای جامعه مدنی با ادارات محلی و ارایه مشور به ادارات محلی در امور مربوطه و بررسی نحوه تطبیق آنها توسط شوراهای محلی

 

اهـــــــــــداف:

 • بهسازی حکومتداری محلی جمهوری اسلامی افغانستان
 • ایجاد هم آهنگی و همکاری میان نهاد های انتخابی وادارات محلی
 • تقویت شورا های محلی جهت پیشبرد وظایف و امور محوله شان
 • ترتیب قوانین، پالیسی، مقررات، طرزالعمل ها و رهنمود های عملیاتی برای شوراهای محلی.

 

وظایف کلـــــی:

 • ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی مسئولیت حمایت از شوراهای ولایتی ، شوراهای ولسوالی و شوراهای قریه را به عهده دارد.
 • ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی وظیفه دارد تا حمایت اجرایی و عملیاتی را به این شوراها (بطور مثال بودجه کافی و منابع بشری برای دفاتر شورا های ولایتی) فراهم نماید.
 • تطبیق برنامه ها ملی حکومتداری محلی که شفافیت و حساب دهی را تامین کند، را نیز به عهده دارد.

ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی با در نظر داشت وظایف و مسئولیت های خویش در سه بخش ذیل فعالیت های خویش را متمرکز نموده است:

 1. بخش ارتباط و انسجام
 2. بخش رسیده گی به شکایات محلی
 3. بخش حمایت و انکشاف شوراهای محلی

که اینک هر یک از ساحات فوق را مفصلاً تشریح مینمایم.

 

در بخش ارتباط و انسجام:

از آنجائیکه تطبیق برنامه ها و پلان های ادارات نیازمند منابع کافی و موثر می باشد، ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی مکلف است تا به هدف کارآیی و مؤثریت هرچه بهتر تطبیق پلان ها و برنامه های شوراهای ولایتی و نیز تسریع در روند فعالیت های آنان منابع لازم را برای این شوراها فراهم سازد. ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی بخاطر جذب، تنظیم و مدیریت مناسب منابع، فعالیت های عمده ذیل را در این بخش در نظر گرفته است:

 • تهیه و ترتیب پلان ارتباط و انسجام.
 • تامین هماهنگی با ادارات ذیربط غرض تنظیم امور مالی، اداری و خدماتی شوراهای محلی
 • رسیده گی به مشکلات مالی، بشری و خدماتی شوراهای محلی.
 • نیاز سنجی منابع مالی، بشری و خدماتی شوراهای محلی و رسیدگی به آنها در هماهنگی با ریاست های مربوطه
 • تامین ارتباط دوامدار با شوراهای محلی به منظور حصول اطمینان از فعال بودن وسایط و تجهیزات دفتری شوراهای محلی
 • بررسی مکاتیب و پیشنهادات شوراهای محلی غرض ارسال اجرات بعدی آن به مراجع ذیربط
 • اشتراک و سهم فعال در ورکشاپ ها، کنفرانس ها و سایر برنامه های شوراهای محلی
 • سفر به ولایات جهت تطبیق برنامه های ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی و اداره مستقل ارگانهای محلی.
 • همکاری با ریاست مالی جهت تصنیف کودها و فصول بودجه جهت رسیدگی بموقع نیازمندی های مالی شوراهای محلی

 

در بخش رسیده گی به شکایات محلی:

ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی میکانیزم شریک سازی معلومات و ایجاد ارتباطات را نهایی نموده، سیستم گزارش دهی شورای ولایتی را منظم ساخته است و رهنمود گزارش دهی را نیز برای شوراهای ولایتی تهیه نموده است. از جانب دیگر، این ریاست توانسته میکانیزم رسیدگی به شکایات عامه را نیز تدوین و در دسترس شوراهای ولایتی قرار دهد. میکانیزم رسیدگی به شکایات عامه زمینه رسیدگی به شکایات، مطالبات، پیشنهادات و خواسته های مردم محل را فراهم می نماید.

ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی در این بخش فعالیت های ذیل را انجام می دهد:

 • تهیه، تدوین و انکشاف میکانیزم تحلیل و بررسی شکایات شوراهای محلی.
 • تهیه، تدوین و انکشاف میکانیزم و رهنمود های رسیده گی به شکایات عامه برای شوراهای محلی.
 • تشریح میکانیزم و رهنمود های تحلیل و بررسی شکایات، جمع آوری گزارشات و معلومات برای شوراهای محلی.
 • فراهم نمودن زمینه تطبیق میکانیزم تحلیل و بررسی شکایات و گزارشات شوراهای محلی
 • ارجاع شکایات اشخاص حقوقی علیه شوراهای محلی و اعضای آن به کمیته ضوابط اخلاقی جهت جسابده ساختن وکلاء از عملکرد های شان و افزایش اعتماد ادارات ولایتی و ساکنین محل از حاکمیت و تطبیق یکسان قوانین.
 • دریافت و توحید گزارشات شوراهای محلی و ارسال آن به مراجع ذیربط
 • ایجاد بانک اطلاعاتی گزارشات و معلومات شوراهای محلی غرض درج و آگاهی عامه از فعالیت های شوراهای محلی

 

در بخش حمایت و انکشاف شوراهای محلی:

ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی به هدف تأمین حاکمیت قانون و مدون سازی عملکرد شوراهای محلی افغانستان، در راستای تدوین پیش نویسِ مواد تقنینی، طرزالعمل ها و رهنمودهای عملیاتی برای شوراهای محلی سهم اساسی داشته است. شوراهای ولایتی به عنوان یگانه نهاد منتخب در سطح ولایت در قسمت بهبود حکومتداری خوب و ایجاد شفافیت نقش ارزنده و مهم دارند که این مهم را بدون تطبیق قانون شورای ولایتی، پالیسی های منسجم و طرزالعمل های مشخص و رهنمود های عملیاتی واضح عملی نمی توانند. بناً ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی با درک اهمیت این موضوع طرح و تدوین مقرره ها، طرزالعمل ها و رهنمود های عملیاتی را برای این شوراها در صدر برنامه های کاری خود قرار داده است.

از طرف دیگر، ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی به هدف افزایش توانمندی های کاری و ارتقای ظرفیت اعضای شوراهای ولایتی و کارکنان خدمات ملکی در بخش های اداری شوراهای ولایتی در سطوح ملی، حوزوی و ولایتی برنامه های ظرفیت سازی را تدویر می نماید. این برنامه ها به اساس پلان دراز مدت ریاست عمومی انسجامامور شوراهای محلی و نیازمندی ظرفیتی اعضای شوراهای ولایتی و کارمندان اداری این شوراها به حمایت مالی همکاران بین المللی انجام میشود.

حصول اطمینان از اجراأت و فعالیت های شوراهای محلی در روشنائی قانون و طرزالعمل شورا های محلی غرض تحقق اهداف و برنامه های اداره مستقل ارگانهای محلی از وظایف این ریاست می باشد. بخاطر تحقق این امر، فعالیت های ذیل در این بخش در نظر گرفته شده است:  

 • مدیریت و نظارت از پروسه تهیه وتدوین مسودات پالیسی ها، قوانین ، مقررات، طرزالعمل ها، و رهمنود های مربوط به شوراهای محلی در همآهنگی با ریاست پلان و پالیسی بمنظور تنظیم فعالیت های شوراهای محلی.
 • تشریح اهداف ، مقاصد ، پالیسی ها ، قوانین، طرزالعمل ها، و برنامه های شوراهای محلی جهت بلند بردن ظرفیت و آگاهی لازم شوراهای محلی و کارمندان اداری آنها.
 • ایجاد و انکشاف میکانیزم مناسب جهت شریک سازی و جمع آوری معلومات از فعالیت های شوراهای محلی بمنظور تأمین ارتباط و تنظیم بهتر امور شوراهای ولایتی.
 • رسیدگی و ارائه نظریات حقوقی و تخنیکی در رابطه به مشکلات ناشی از فعالیت های شوراهای محلی غرض حل مشکلات حقوقی شوراهای محلی.
 • تامین ارتباط و هماهنگی لازم با ادارات ذیربط جهت انکشاف برنامه های مؤثرو رفع نیازمندیهای آموزشی.
 • تامین ارتباط و هماهنگی لازم با برنامه های مؤسسات همکار جهت طرح و تطبیق برنامه ها با در نظر داشت نیازمندی های شوراهای محلی .
 • تهیه بسته های آموزشی برای شوراهای محلی بمنظور رفع خلاه ها و موثریت بهینه برنامه های آموزشی.