پروفایل و وظایف ریاست

پروفایل وظایف و مسؤلیتهای ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی

اداره مستقل ارگانهای محلی جمهوری اسلامی افغانستان به منظور تنظیم و انسجام امور، تدوین پالیسی، طرزالعمل و رهنمود های عملیاتی، ارتقای ظرفیت اعضای شورای های محلی افغانستان و ایجاد زمینه ارتباط هر چه بیشتر بین شوراهای محلی کشور، ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی افغانستان را ایجاد نموده است.

ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی اداره مستقل ارگانهای محلی، در راستای تحقق استراتیژی ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، برنامه اولویت های ملیو اهداف و پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی  تلاش ورزیده است. با فراهم سازی تسهیلات لازم برای شوراهای ولایتی کشور، این نهاد منتخب مردمی در کشور را تقویت نموده ساختار تشکیلاتی آنرا بهبود بخشیده در قسمت ارتقای ظرفیت اعضای شورای ولایتی و کارمندان اداری این شوراها برنامه های درازمدت آموزشی را طرح نموده تا مسئولیت های اساسی این شوراهای به وجه احسن انجام گردند.

ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی با در نظر داشت وظایف و مسئولیت های خویش در چهار بخش ذیل فعالیت های خویش را متمرکز نموده است:

 1. بخش طرح و تدوین قوانین، طرزالعمل ها و رهنمود های عملیاتی
 2. بخش ارتقای ظرفیت
 3. بخش منابع و مدیریت منابع
 4. بخش ارتباطات و انسجام امور شوراهای محلی

که اینک هر یک از ساحات فوق را مفصلاً تشریح مینمایم.

 1. طرح و تدوین قوانین، طرزالعمل ها و رهنمود های علمیاتی:

ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی به هدف تأمین حاکمیت قانون و مدون سازی عملکرد شوراهای محلی افغانستان، در راستای تدوین پیش نویسِ مواد تقنینی، طرزالعمل ها و رهنمودهای عملیاتی برای شوراهای محلی سهم اساسی داشته است. شوراهای ولایتی به عنوان یگانه نهاد منتخب در سطح ولایت در قسمت بهبود حکومتداری خوب و ایجاد شفافیت نقش ارزنده و مهم دارد که این مهم را بدون تطبیق قانون شورای ولایتی، پالیسی های منسجم و طرزالعمل های مشخص و رهنمود های عملیاتی واضح عملی نماید. بناً ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی با درک اهمیت این موضوع طرح و تدوین قوانین، طرزالعمل ها و رهنمود های عملیاتی را برای این شوراها در صدر برنامه های کاری خود قرار داده است.

 

 1. ظرفیت سازی اعضای شوراهای محلی:

ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی به هدف افزایش توانمندی های کاری و ارتقای ظرفیت اعضای شوراهای ولایتی و کارکنان خدمات ملکی در بخش های اداری شوراهای ولایتی در سطوح ملی، حوزوی و ولایتی برنامه های ظرفیت سازی را تدویر می نماید. این برنامه ها به اساس پلان درازمدت ریاست عمومی انسجامامور شوراهای محلی و نیازمندی ظرفیتی اعضای شوراهای ولایتی و کارمندان اداری به حمایت مالی همکاران بین المللیانجام میشود. پلان های ارتقای ظرفیت که در این خصوص در نظر گرفته میشود در زمنیه های آگاهی دهی از وظایف و مسؤلیت های شورای ولایتی برای اعضای شورای ولایتی و ادارات محلی، مهارت های اساسی، امور مالی و بودیجوی شورای ولایتی و مدیریت و رهبری برای اعضای شوراهای ولایتی.

 1. منابع و مدیریت منابع:

از آنجائیکه تطبیق برنامه ها و پلان های ادارات نیازمند منابع کافی و موثر می باشد، ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی مکلف است تا به هدف کارآیی و مؤثریت هرچه بهتر تطبیق پلان ها و برنامه های شوراهای ولایتی و نیز تسریع در روند فعالیت های آنان منابع لازم را برای این شوراها فراهم سازد. ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی بخاطر جذب، تنظیم و مدیریت مناسب منابع، بخش منابع را به سه قسمت ذیل تقسیم بندی نموده است:

 1. منابع بشری:
 2. منابع مالی:
 3. منابع فزیکی:

 

 

 1. تأمین ارتباطات و انسجام امور شوراهای محلی :

ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی مدیریت برنامه ها، تحکیم ارتباطات و انسجام امور شوراهای محلی را بعهده دارد. در طول هفت سال گذشته مدیریت برنامه ها،  تحکیم ارتباطات و انسجام امور شوراهای ولایتی کشور زمینه نماینده گی بهتر را در سطح ولایات کشور فراهم ساخته است. این ریاست، میکانیزم شریک سازی معلومات و ایجاد ارتباطات را نهایی نموده، مجتمع های شوراهای ولایتی در هر زون را تاسیس و شبکه خانم وکلای شوراهای ولایتی را در 7 زون ایجاد نموده است.روی هم رفته زمینه سازی برای عملی کردن مواد تفاهم نامه های مجتمع های شوراهای ولایتی و شبکه خانم وکلا را در صدر برنامه های خویش قرار داد است.