بیوگرافی رئیس

 سعید احمد خاموش

رئیس عمومی انسجام امور شوراهای محلی    

محترم سعید احمد خاموش فرزند حاجی شیر احمد در سال 1351 در ولایت پنجشیر متولد گردیدهاست. آقای خاموش پس از فراغت از صنف دوازدهم، شامل پوهنتون بین المللی اسلامی اسلام آباد پاکستان گردید. موصوف تحصیلات عالی خودرا در رشته حقوق و شرعیات تا سویه لیسانس تکمیل نموده است. محترم سعید احمد خاموش از سال 2001 الی اکنون در بخش های مختلف به مردم نجیب کشور مصروف خدمت بوده که میتوان وظایف و ماموریت های شان را ذیلا ذکر نمود.

o      از دسمبر سال 2011 تا کنون به صفت رئیس عمومی انسجام امور شوراهای محلی اداره مستقل ارگانهای محل.

o      از جون سال 2010 الی دسمبر سال 2011 به صفت مشاور روابط بین المللی معاونیت اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان.

o      از جنوری سال 2008 الی جون 2010 به صفت مشاور حقوقی دفتر نماینده سازمان ملل در افغانستان (UNAMA)

o      از اگست سال 2006 الی جنوری سال 2008 به صفت کارشناس امور تقنینی در برنامه تقویت پارلمان، سازمان انکشافی ایالات متحده امریکا.

o      از فبروری سال 2006 الی اگوست سال 2006 به صفت دستیار تحقیقات حقوقی موسسه بین المللی انکشاف حقوق و

o      از سال 2001 الی 2004 به صفت دستیار وزیر دفاع و معاون اول حکومات مؤقت و انتقالی جمهوری اسلامی افغانستان انجام وظیفه نموده اند.

محترم سعید احمد خاموش ضمن اینکه به زبان های ملی کشور تسلط کامل دارند، به زبان های عربی، اردو و انگلیسی نیز مسلط هستند. ایشان همچنان دسترسی کامل به وسائل تکنالوژی مدرن دارند.