معین مالی و اداری

زندگی نامه مختصر عبدالمالک صدیقی معین مالی و اداری اداره مستقل ارگانهای محلی

محترم عبدالمالک صدیقی فرزند جمال الدین در سال 1335 هـ ش  در ولسوالی ځاځی  ولایت پکتیا در یک خانواده روشن فکر چشم به جهان گشود.

صدیقی در سال  ۱۳۵۴ هـ ش  از لیسه عالی رحمن بابا فارغ  و در سال ۱۳۵۸ هـ ش از پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل سند لیسانس خویش را به دست آورد.

محترم صدیقی بعداز فراغت در همان سال در آمریت عمومی محاسبه برشنا مؤسسه،در وزارت آب و برق آغاز به کار نمود.

در سال 1359 الی 1363 در بانک خون مرکزی وزارت صحت عامه بحیث مدیر عمومی خدمات عامه و مسئول پرسونل اجرای وظیفه نموده همچنان نامبرده دوره مکلفیت عسکری خویش را بدفتر آمریت پیژند غند ترانسپورت وزارت  امورداخله از سال 1362 الی 1366 به انجام رسانید.

بعداز ختم دوره مکلفیت عسکری بین سال 1366 الی 1368 هـ ش به صفت کارشناس در اداره امور ارگانهای محلی، صدارت عظمی آنوقت ایفای وظیفه نموده،  به تعقیب آن از سال 1368 تا 1369 هـ ش در بست فوق رتبه به صفت رئیس عمومی تحلیل و ارزیابی آن اداره ایفای وظیف نموده، و بنابر لزوم دید مقامات وقت  از سال 1369 الی 1372  هـ ش بحیث  معاون اداره امور ارگانهای محلی صدارت عظمی انجام وظیفه نموده، و از  سال1372 الی 1380هـ ش  بحیث آمر ساختمان و آمر تحلیل و ارزیابی معینیت اداری وزارت امور داخله ایفای وظیفه نموده است.

همچنان در این مدت محترم صدیقی در پهلوی  وظایف اصلی خویش دربخش تحلیل اقتصادی مؤسسه (AFRAN) و بعد از منحل شدن  این موسسه بحیث آمر دفتر کابل  در موسسه خدمات لوژستیکی افغان (AROL) مصروف کار بوده اند.

بعد از سقوط رژیم طالبان در سال 1380  هـ ش یک بار دیگر در بست فوق رتبه  به صفت معاون ریاست ارگانهای محلی وزارت داخله کشور تقرر حاصل نمود و از سال 1381 الی 1382 هـ ش در بست فوق رتبه، بحیث رئیس عمومی ارگانهای محلی وزارت امور داخله مقرر گردیده به تعقیب آن  از سال 1382 الی  1384 هـ ش در بست فـوق رتبه، بحیـث رئیس عمومـی شاروالـی هـای وزارت امـور داخله ایفـای وظیفه نـمـوده اسـت .

محترم عبدالمالک صدیقی  بعد از کسب تجارب و ظرفیت های کاری در بخش های مختلف، توانست که از سال 1384 الی 1386 هـ ش  بحیث  معین اداری وزارت داخله تقرر حاصل نموده و مصدر خدمت شود.

قابل یاد آوری است که با ایجاد اداره مستقل ارگانهای محلی ، امور  رهبری انسجام و هماهنگی تمام ادارات محلی  شامل  ولایات، ولسوالی ها و شاروالی های محلی  از چوکات وزارت امور داخله جدأ و به  اداره مستقل ارگانهای محلی سپرده شد.  و همچنان امور اداری و انسجام شورا های ولایتی از چوکات شورای وزیران  جدأ گردیده و تحت اثر  این اداره قرار گرفت که محترم صدیقی نیز همزمان با ایجاد اداره مستقل ارگانهای محلی بحیث معین مالی  واداری آن اداره  تقرر حاصل نمود و در سال 1391 هـ ش  بحیث معین سیاسی وزارت امور سرحدات  اقوام قبایل تعین گردید.  سپس برای ده ماه بحیث  سرپرست آن وزارت وظیفه انجام نموده است و  در سال  1394 هـ ش  الی اکنون دوباره بحیث معین مالی و اداری اداره مستقل ارگانهای محلی معرفی و مقرر گردیده است.

قابل یادآوری است که آقای صدیقی، علاقه دارد همزمان با مصروفیت های زیاد، سطح آگاهی علمی و مسلکی خویش را ارتقأ دهد که خوشبختانه به همین منظور کورس های مختلف در بخش های اداره ومنجمنت، پلان سازی مالی و بودجه و ارتقای ظرفیت را در خارج از کشور آموزش دیده است.و چهار دوره کورس های مشترک وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله کشور را به سطح رهبری عالی نظامی  و کورس سیستم ادارات محلی را در شهر توکیو جاپان و کورس رهبری عالی را در شهر برلین جرمنی، کورس منجمنت و سیستم اداره را در شهر بنکاک کشور تایلند و ساختار بودجه بر مبنای برنامه را در کشور مالیزیا تعقیب نموده  است .

آقای صدیقی در پهلوی اشتراک در کنفرانس های متعدد ملی در داخل کشور، در کنفرانس بین المللی شهری در شهر ونکور کانادا نیز اشتراک ورزیده است.

صدیقی مدتی چندی در کشور پاکستان به عنوان مهاجر زندگی نموده است موصوف بعد از تشکیل دوره انتقالی  دولت اسلامی افغانستان الی اکنون به کشور های جاپان، هند، کانادا، تایلند، امارات  متحده عرب، انگلستان، تاجکستان، پولند، مالیزیا و ترکیه  سفر های کاری داشته است.

آقای صدیقی در مدت وظایف رسمی با اخذ  تعداد از مدال ها، تقدیر نامه های درجه اول،دوم،سوم و تحسین نامه مورد تقدیر قرار گرفته است.

وی رئیس و بنیانگذار شورای قومی  ولسوالی های ډندوپټان، احمد خیل، اریوب و ځاځي ولایت پکتیا بوده که به اثر مصروفیت های دولتی،  ار ریاست این شورا استعفا نمود.  صدیقی به جز عضویت شورای نامبرده،عضویت  هیچ حزب  و سازمان سیاسی را ندارد.