پلان ها

ریاست مالی وبودجه از لحاظ ساختار تشکیلاتی تحت اثر معینیت مالی واداری بوده ودارای 38 تن کارمند میباشد که در سه آمریت های چون آمریت بودجه ، آمریت محاسبه نقدی وآمریت دفترداری وظایف محوله را به پیش میبرند:

آمریت بودجه:

 1. مطالبه تخصیصات ربعوارازوزارت مالیه در طی چهار ربع سال مالی 1392
 2. ارسال تخصیصات ربعوار بولایات وشوراهای ولایتی درطی چهارربع سال مالی 1392
 3. ارسال تخصیص امتیاز سوپراسکیل کارمندان بعد از منظوری کمیسیون اصلاحات اداری ووزارت مالیه بولایات مربوطه.
 4. ارسال تخصیص برنامه تقویه ادارات محلی بولایات هلمند وکاپبیسا.
 5. ارایه ورکشاب آموزشی پیرامون ترتیب بودجه سال مالی 1393 برای روسای مالی واداری تمامی ولایات.
 6. ارایه ورکشاپ آموزشی پیرامون ترتیب بودجه سال مالی 1393 برای مدیران اداری شوراهای ولایتی.
 7. ترتیب بودجه سال مالی 1393 وارسال آن بوزارت مالیه

آمریت محاسبه نقدی:

 1. مقایسه و تطبیق اسناد با بخش خاص تادیات و مجرائی آن به اساس  کود و برنا مه.
 2. گرفتن تدابیرموثردر نگهداری پول فزیکی و نظارت ازمصارف آن.
 3. ترتیب فورم های (م – 12 ) محسوبی.
 4. ترتیب و سنجش فورم های (م13) سفریه داخلی.
 5. سنجش سفریه های خارجی مطابق لایحه تعین شده کرایه و سفریه.
 6. ترتیب فورم های (م-10 ) پیشکی وم16 براساس اسناد مصرفی واصله از طریق ریاست تهیه وخدمات.
 7. ترتیب جدول مقایسه فورم های (م12)محسوبی وارسال آن به بخش تادیات پیشکی ریاست محترم خزائین وزارت مالیه.
 8. فهرست نمودن اسناد و حواله جات و فورم های (م12) محسوبی ونگهداری آنها در کارتن های مربوطه مطابق قوانین آرشیف.
 9. ارسال چک های انتقالی به مراجع مربوطه (وضع جریمه ها کسرات وعواید).
 10. ترتیب دفتر(م40)برویت تشکیل منظورشده.
 11. نجش واجرای معاشات ماهوار470 تن کارمندان دفتر مرکزی مطابق راپورحاضری.
 12. سنجش واجرای معاشات اضافه کاری کارمندان مطابق راپور حاضری.
 13. سنجش واجرای امتیاز ارتقاقدم کارمندان مطابق نورم تعین شده معاشات براساس مکاتیب ریاست محترم ع منابع بشری.
 14. ثبت معاشات و اضافه کاری کارکنان و کارمندان طور ماهوار از استحقاق (م41)به دفتر (م40 ).

آمریت دفترداری:

 1. تطبیق وکنترول ازاسناد م3 خریداری  م2 وجه سردستی  فورم های م16 مصارفاتی ومعاشاتی وثبت دارائی فورم های فوق الذکر.
 2. ثبت فورم های  ب 20  ب 27 تخصیصات وب 23 تعدیل وجوه دفترمرکزی ولایات وشوراهای ولایتی.
 3. ترتیب فورم 22 راپور مصارف ماهوار وارسال آن بوزارت مالیه.
 4. پیگیری وکنترول ازتحصیل باقیات ذمت اشخاص وافرادوعواید بخش دفترمرکزی.
 5. پیگیری وکنترول ازتحصیل پول تضمین وتامینات افراد واشخاص وشرکت هاقراردادها.
 6. ترتیب نمودن قطیعه بودجه عادی سال مالی وارسال آن به وزارت محترم مالیه .
 7. تطبیق فورم های مصارفاتی م22 ولایات وشوراهای ولایتی وم3  م2  وم16 مصارفاتی ومعاشاتی دفترمرکزی به رویت م20 تخصیصات.
 8. ارسال مکاتب به مراجع مربوط آن جهت تحصیل پول باقیات.
 9. ارسال مکاتیب پیرامون تحویل پول تضمین، باقیات وتامینات توسط اشخاص ومتعمدبه دافغانستان بانک.
 10. تطبیق آویزهای بانکی ذریعه فورم م 27 بعداز ویزه کنترول باوزارت محترم مالیه.
 11. تطبیق فورم م 27 باآویزهای بانکی وترتیب راپور م29 عواید ماهواربه رویت آن.
 12. ترتیب نمودن قطیعه عوایدسال مالی ذریعه فورم  م91 وارسال آن به ریاست عوایدو ریاست خزائین وزارت محترم مالیه.