پلان های آینده

پلان کاری و فعالیت های عمده برای سال مالی 1397 ریاست مالی و بودجه

1 -بعد از ختم سال مالی ترتیب قطیعه بودجه عادی سال مالی 1396 . ترتیب قطعیه بودجه انکشافی سال مالی 1396 .

2 -ترتیب ققطعیه عواید سال مالی تطبیقات فورم های به27  . ب23 و ب20 با ریاست خزائین وزارت محترم مالیه. تطبیقات فورم م27 و فورم م29 عواید و قطعیه عواید سال مالی 1396

3 - ترتیب پلان مالی سال 1397

 -مطالبه تخصیصات ربعوار از جانب وزارت محترم مالیه4

 - ارسال تخصیصات ذریعه فورم های ب 20 ولایات5

6 - ارسال تخصیصات امتیازی معاش استثنائی سوپر اسکیل بولایات ومرجع مربوطه طی مراحل فورم های تعدیل تخصیصات ولایات درشعبات وزارت محترم مالیه

   - مطالبه تخصیصات از وزارت مالیه وارسال آن بولایات    7

 - اخذ نیاز مندی های بودجوی ولایا ت8

 - ترتیب طرح بودجه عادی وانکشافی سال مالی 1398 بادرنظر داشت نیاز مندی اداره9

10 اجرای معاشات ، اضافه کاری کارکنان مر کز اداره در سال مالی 1397 .

11 اجرا و طی مراحل حواله های م-16 مصارفاتی ، معاشاتی و حواله م13 سفریه حواله م12 محسوبی حواله م10 پیشکی در سال مال 1397

پلان کاری ریاست  مالی و بودجه برای سال مالی 1396

 

 

1 - اجرای حواله های  مصارفاتی (م 16)محاسبه نقدی.

2- ترتیب فورم های محسوبی (م12).

3- ترتیب و سنجش فورم های (م13) سفریه داخلی.

4-سنجش سفریه های خارجی مطابق لایحه کرایه و سفریه.

5- ترتیب فورم های (م10) پیشکی.

6-ترتیب جدول مقایسه فورم های (م12)محسوبی با بخش تادیات پیشکی ریاست محترم خزائین وزارت مالیه.

7 -درحدود مبلغ (450000) افغانی عواید غیرثابت درنظرگرفته مشده اما عواید ثابت این اداره ندارد .

8 -کنترول وبررسی ازدفتر م20 وثبت فورم های  ب 20  ب 27 تخصیصات وب 23 تعدیل وجودفترمرکزی ولایات وشوراهای ولایتی که بتعداد (335) قطعه فورم های فوق الذکر اجراات درنظر گرفته شده .

10 -تیب نمودن قطیعه سال تمام مالی بودجه عادی مرکزولایات وشوراهای ولایتی وقطعیه عواید وقطعیه بودجه انگشافی وارسال آن به وزارت محترم مالیه.

11 -ترتیب قطیعه سال تمام مالی وارسال آن به وزارت محترم مالیه درختم سال مالی اجراات صورت میگیرد .

12 --فورم م 27 باآویزهای بانکی تطبیق وبه رویت آن راپور م29 عواید ماهوارترتیب وبه ریاست محترم خزائین وریاست عوایدوزارت محترم مالیه ارسال میگرددکه بتعداد (12) قطعه در نظر گرفته شده

13 -ترتیب مبلغ (3،409،925،680) افغانی پلان مالی بودجه عادی و مبلغ (1،901،436،617) افغانی بودجه انکشافی و همچنان ترتیب فورم ب 3 پلان بودجوی انکشافی سال مالی 1396 بمنظور شفافیت در مطالبه تخصیصات ربعوار.

14 -ترتیب فورمهای ب 20 توحید تخصیصات و ب 27 جهت مطالبه مبلغ (825،481،420) افغانی تخصیص بمنظور مصارفات اداره مرکزی ، ولایات و شوراهای ولایتی کشور برای هر ربع سال جاری  از شعبات وزارت محترم مالیه و تعقیب آن غرض  ثبت تخصیصات  در سیستم خزائین وزارت و مستوفیت های ولایت  و حصول اطمینان از آن.

15 -ترتیب فورم های ب 20 تخصیصات برای آمریت دفتر داری اداره مرکزی ، ولایات و شوراهای ولایتی طور ربعوار و ارسال آن به ادارات ولایات و شوراهای ولایتی .

16 -ترتیب فورمهای ب 23 غرض تعدیل تخصیصات از یک  کود به کود دیگر براساس تقاضای ولایات و شوراهای ولایتی و همچنان مطالبه تخصیصات فوق العاده براساس احکام فوق العاده مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان.

17 -رسیدگی به مشکلات مالی ولایات و شوراهای ولایتی با امکانات مالی  دست داشته و رهنمائی به آنها.

18 -ترتیب فورم های (pcs) مطالبه تخصیص طور اقساط، ویندر فورم کود گزاری ، فورم ب 20 تقسیمات تخصیصات به سطح ولایات ، فورم ب27 مطالبه تخصیص جهت تقاضای تخصیص بودجه انکشافی بعد از پیشرفت فیصدی کار پروژه از شعبات وزارت محترم مالیه .

19 -تحلیل و ترتیب مکاتیب و پیشنهادات تعدیلات بودجوی ولایات ، شوراهای ولایتی و دفاتر مرکزی و تعقیب و طی مراحل.