وظایف عمده

الف – آمریت محاسبه نقدی :

اجرای حواله های سفریه کارمندان حواله های محسوبی حواله های پیشکی و حواله های معا شاتی کارکنان مرکز را به عهده داشته که بعد از انتر نمودن حواله ها توسط سیستم افمیس و طی مراحل آن در وزارت محترم مالیه اجرا میگردد.

 

ب :آمریت بودجه.

مطالبه تخصیصات مر کز ،ولایات و شوراهای محلی و میثاق شهروندی بطور ربعوار از وزارت محترم مالیه و بعد از تقسیمات توسط فورم به ولایات و شورا های محلی اصدار میگردد. همچنان تعدیل وجوه از فصل به فصل و از کود به کود بادر نظرداشت ضرورت مبرم ولایات . شورا های محلی .

 

ج : آمریت دفترداری.

مراقبت و پیگیری از تخصیصات ،مصارف ،باقیمانده وجوه در سطح مرکز ولایات و شوراهای محلی وثبت تخصیصات در فورم م-20 تخصیصات همچنان ارایه راپور از تخصیصات دست داشته  بمقام محترم ریاست.. پیگری و کنترول و تحصیل باقیات گذشته ذمت اشخاص و افراد. . واخذ راپور های ماهوار مصارفات از ولایات و شورا های محلی