بیوگرافی رییس

بیوگرافی مختصر رئیس

خواجه شفیع محمد (صدیقی ) فرزند خواجه شیرین  در سال 1358در یک خانـــــــــواده متدین در ولایت کابل تــــــــــولد شده است.

دوره ابتدایه رادر مکتب کثیرالاستفاده واقع پروژه جدید خیرخانه و دوره لیسه را در لیسه استاد خلیل الله خلیلی واقع حصه اول خیرخان به پایان رسانیده است . در سال 1378 بعد از سپــــــــری نمودن موفقانه امتحان کانکور شامل پوهنحی علوم وترنری پوهنــــــــــتون کابل گردیده و بعد از پنج سال دوره تحصیل درسال 1382 از پوهنحی متذکره فارغ ونسبت داشتن نمرات معیار کادری درسال 1383 در پوهنحی علوم وتـــــــرنری پوهنتون کابل بحیث استاد مقرر والی سال 1387 بحیث استاد ایفا وظیفه نموده ودرسال 1387در ابتدا بحیث مدیر عمومی ارتباط عامه در اداره مستقل ارگانهــــــــــای محلی تقرر حاصل نموده است ، بعدا براساس تصمیم اداره بحیث مدیر عمومی بودجه عادی تعیین گـردید . دراواخرسال 1388 بعد از سپری نموده امتحان رفابتی پی آرآر در بست 2 آمریت بودجه بحیت آمر بودجه مقرر شد. در شـروع سال 1390 برعلاوه بست آمریت بودجه بحیث سرپرست ریاست مالی وبودجه نیز تعیین وتوظیف گـــــردیده که اکنون بعد از سپـــــــری نمودن امتحان رقابتی از طــــریق  کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی بحیث ریس مالی وبودجه تقرر حاصل نموده است .