بیوگرافی رئیس

بیو گرافی خواجه شفیع محمد "صدیقی"

رئیس مالی و بودجه اداره مستقل ارگانهای محلی

خواجه شفیع محمد صدیقی در سال 1358 در کابل متولد گردیده است تحصیلات عالی خویش از سال 1378 الی 1382 در پوهنتون کابل به سویه لیسانس به پایان رسانیده است موصوف از سال 1383 الی 1387 بحیث  استاد در پوهنحی علوم  وترنری در پوهنتون کابل ایفای  وظیفه نموده اند. از سال 1387 الی 1388 بحیث مدیر عمومی روابط و مدیر عمومی بودجه توظیف و از سال 1388 الی 1390 بحیث آمر بودجه و از سال  1390 الی 1392 بحیث سر پرست ریاست مالی و بودجه اداره مستقل ارگانهای محلی انجام وظیفه کرده است . همچنان از سال 1392 الی اکنون بحیث رئیس مالی و بودجه ایفای وظیفه مینماید . اقای صدیقی به لسان های ملی (دری – پشتو) و انگلیسی  تسلط کا مل د ارند. موصوف در بخشهای بودجه سازی به اساس برنامه و ترتیب پلان مالی از تجربه کافی و مهارت خاصی بر خوردار است.