دستاوردها

دست آورد ها:

اجرای به موقع معاشات و اضافه کاری کارکنان در سطح مرکز.مطالبه تخصیصات ربعوار مرکز  ولایات و شوراهای محلی از وزارت محترم مالیه و ارسال همزمان آن توسط ایمل به ولایات و شوراهای محلی.

بودجه:

جدول بودجه منظور شده، تخصیص ، مصرف و باقی مانده سال مالی 1395

شماره

بودجه منظور شده

تخصیص

مصرف

باقی مانده

فیصدی مصرف

1

2,743,228,880

3,519,012,177

3,300,350,477

218,661,700

93,79