دستاوردها

دست آورد ها:

اجرای به موقع معاشات و اضافه کاری کارکنان در سطح مرکز.مطالبه تخصیصات ربعوار مرکز  ولایات و شوراهای محلی از وزارت محترم مالیه و ارسال همزمان آن توسط ایمل به ولایات و شوراهای محلی.

بودجه:

جدول بودجه منظور شده، تخصیص ، مصرف و باقی مانده سال مالی 1395

شماره

بودجه منظور شده

تخصیص

مصرف

باقی مانده

فیصدی مصرف

1

2,743,228,880

3,519,012,177

3,300,350,477

218,661,700

93,79

 

 

ریاست مالی و بودجه طی سال مالی 1396 دستاورد های خوبی داشته که در سه بخش خلاصه میگردد.

الف : در بخش آمریت بودجه.

 

1: تــــــرتیب پلان مالی ســــــــالانه اداره

2: ترتیب طرح پیشنهاد بودجه عـــادی وانکشافی اداره ( پیشنهادبودجه عادی وانکشافی سال1396 اداره مستقل ارگانهای محلی درنیمة دوم سال مالی 1395ترتیب وغرض اجراات بعدی بوزارت محترم مالیه ارسال گردید که بعداٌ سقف بودجه در کودهای جداگانه  ترتیب وغرض اجراات بعدی بوزارت محترم مالیه ارسال گردیده است که امور مالی وتدارکاتی طبق پلان متذکره صورت گرفته و از جمله مبلغ ( 564351000)افغانی بودجه مرکز ومبلغ( 2388590680  )  افغانی بودجه ولایات مبلغ ( 456984000 ) افغانی بودجه شوراهای ولایتی میباشد و توزیع مبالغ متذکره به سطح مرکزاداره وولایات در دو دوره شش ماهه صورت گرفته است ).

3:ترتیب فورم های ب 23 انتقال تخصیص برنامه حمایت مردمی جمعاً مبلغ (137398000) افغانی از کود 95 مطابق حکم ریاست جمهوری که ربعوار به وزارت مالیه ارسال گردیده است .

4: قابل تذکراست اینکه درسال جاری  بودجه عادی شامل (4) برنامه جمعاٌ مبلغ ( 3409925680 ) افغانی منظورگردیده است که طورربعوارذریعه فورم های  ب۲۷ از وزارت مالیه اخذ وذریعه فورم های ب 20 طبق سهمیه در اختیار ولایات وشوراهای ولایتی  قرار داده شده است.

5: مبلغ (1462000) افغانی جهت خریداری دستگاه انترنت به 22 شورای ولایتی و مبلغ (308000) افغانی جهت مصارف انترنت به 22 شورای ولایتی تعدیل صورت گرفته است.

6: مبلغ (1000000) افغانی تخصیص اضافی بر علاوه بودجه منظور شده سالجاری بابت مصارف دعوتها به 20 شورای ولایتی ارسال گردیده است .

7: مبلغ (30685000) افغانی از کود 900046 خریداری زمین جهت استملاک موازی (36،1) جریب زمین تعمیر اداری ولایت نورستان تعدیل صورت گرفته است .

8: مبلغ (5700000) افغانی بودجه پیشنهادی شاروالی ها .

9: مبلغ (7275731) افغانی بابت پروژه های انکشافی ولایت کندز.

10: برعلاوة این همه احکام تعدیل مبالغ اضافی تخصیص ارســــال شده مربوط کود به کود ازمقام محترم اداره اخذ گردیده انعده تعدیلات که ازکود به کودبوده  فورم های ب 23 آن ترتیب بعدازملاحظه شد مقام محترم معینیت اداری غرض طی مراحل ومنظوری بوزارت محترم مالیه ارسال وبعدازطی مراحل بولایت مربوطه ارسال گردیده است.

11: درجریان سال مالی 1396  مقداری تخصیص بر علاوه تخصیصات ربعوار از مرکز به هر ولایت و شورای ولایتی تعدیل صورت گرفته که قرار ذیل است :

_از کود 220 برنامه 593 /90 مرکزی به کود 220 ولایت بامیان مبلغ 40000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 593 /90 مرکزی به کود 220 ولایت بغلان مبلغ 100000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 593 /90 مرکزی به کود 220 ولایت بغلان مبلغ 100000افغانی و به کود 250 مبلغ  350000افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 591 /90 مرکزی به کود 224 ولایت بامیان مبلغ 500000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 593 /90 مرکزی به کود 210 مرکزی مبلغ 8000000 افغانی بابت کمبود تخصیص معاشات کارمندان تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 593 /90 مرکزی به کود 220 ولایت ننگرهار مبلغ 1000000 افغانی تعدیل صورت گرفت .

_از کود 220برنامه 593 /90 مرکزی به کود 220 ولایت پروان مبلغ 300000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 210برنامه 591 /90 مرکزی به کود 210 ولایت پنجشیر مبلغ 250000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 210برنامه 591 /90 مرکزی به کود 210 ولایت لغمان مبلغ 244000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 591 /90 مرکزی به کود 220 ولایت سرپل مبلغ 459500 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 593 /90 مرکزی به کود 250 ولایت ورک ،غزنی ،بادغیس ،بدخشان ، غور،نورستان ، کابل ، کندز،پکتیا، پنجشیر ، زابل هریک   مبلغ 235000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 210برنامه 593 /90 مرکزی به کود 210 ولایت نیمروز مبلغ 214000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 593 /90 مرکزی به کود 220 ولایت دایکندی مبلغ 600000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 225برنامه 593 /90 مرکزی به کود 225 ولایت کاپیسا مبلغ 51000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 225برنامه 593 /90 مرکزی به کود 220 ولایت کاپیسا مبلغ 50000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 225برنامه 593 /90 مرکزی به کود 250 ولایت کاپیسا مبلغ 50000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 593 /90 مرکزی به کود 250 ولایت هرات مبلغ 2000000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 591 /90 مرکزی به کود 220 ولایت کنرها مبلغ 100000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 593 /90 مرکزی به کود 225 ولایت کنرها مبلغ 128500 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 225برنامه 593 /90 مرکزی به کود 225 ولایت کنرها مبلغ 300000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 225برنامه 593 /90 مرکزی به کود 225 ولایت بامیان مبلغ 500000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 224برنامه 591 /90 مرکزی به کود 224 ولایت سمنگان مبلغ 200000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 593 /90 مرکزی به کود 250 ولایت فراه مبلغ 235000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 593 /90 مرکزی به کود 220 ولایت بغلان مبلغ 250000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 224برنامه 591 /90 مرکزی به کود 224 ولایت فراه مبلغ 220000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 591 /90 مرکزی به کود 210 ولایت پروان مبلغ 258000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 593 /90 مرکزی به کود 220 ولایت کنرها مبلغ 250000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 593 /90 مرکزی به کود 210 ولایت کنرها مبلغ 100000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 593 /90 مرکزی به کود 210 ولایت کنرها   مبلغ 100000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 593 /90 مرکزی به کود 250 ولایت پکتیا مبلغ 53000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 225برنامه 593 /90 مرکزی به کود 225 ولایت نیمروز مبلغ 91000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 593 /90 مرکزی به کود 220 ولایت کندز مبلغ 492000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 591 /90 مرکزی به کود 220 ولایت کنرها مبلغ 500000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 225برنامه 593 /90 مرکزی به کود 225 ولایت دایکندی مبلغ 187600 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 593 /90 مرکزی به کود 220 ولایت پنجشیر مبلغ 480000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 593 /90 مرکزی به کود 220 و 250 ولایت هرات مبلغ 2000000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 593 /90 مرکزی به کود 250 ولایت تخار مبلغ 300000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 224برنامه 593 /90 مرکزی به کود 224 ولایت ننگرهار مبلغ 400000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 591 /90 مرکزی به کود 220 ولایت بامیان مبلغ 300000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 225برنامه 593 /90 مرکزی به کود 220 ولایت ننگرهار، کندهار، هرات ،غزنی ،بامیان ولوگربابت باقیداری صرفیه برق هر یک مبلغ 500000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 224برنامه 593 /90 مرکزی به کود 224 ولایت غزنی مبلغ 300000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 224برنامه 593 /90 مرکزی به کود 224 ولایت تخار مبلغ 300000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 591 /90 مرکزی به کود 210 ولایت لغمان مبلغ 224000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 591 /90 مرکزی به کود 225 ولایت کابل کندهار زابل هرات نیمروز غزنی بلخ سمنگان تخار بغلان خوست لوگر هر یک مبلغ 500000 افغانی و به ولایت ننگرهار 1000000 افغان که مجموعا 7000000 افغانی تخصیص تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220برنامه 591 /90 مرکزی به کود 220 ولایت سرپل مبلغ 1000000 افغانی ارسال گردید.

_از کود 225 برنامه 593 /90 مرکزی به کود 225 شورای ولایتی بلخ مبلغ 400000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 210 برنامه 591 /90 مرکز ی به کود 210 شورای ولایتی هلمند مبلغ 62000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 210 برنامه 591 /90 مرکز ی به کود 210 شورای ولایتی بغلان مبلغ 20000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 225 برنامه 593 /90 مرکز ی به کود 225 شورای ولایتی بغلان مبلغ 214438 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220 برنامه 591 /90 مرکز ی به کود 220 شورای ولایتی تخار مبلغ 420000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220 برنامه 591 /90 مرکز ی به کود 220 شورای ولایتی کاپیسا مبلغ 180000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 220 برنامه 591 /90 مرکز ی به کود 210 شورای ولایتی بامیان مبلغ 575343 افغانی تعدیل صورت گرفت.

_از کود 210 برنامه 591 /90 مرکز ی به کود 210 شورای ولایتی خوست مبلغ 58000 افغانی تعدیل صورت گرفت.

 12: پروژه هایی که در بخش انکشافی صورت گرفته است :

 

_ انتقال مبلغ (1,487,558 ) افغانی تخصیص پروژه اعمار ساختمان فابریکه یخ ولایت کنرها

_ انتقال مبلغ ( 14,903,005  ) افغانی تخصیص پروژه اعمارکانال مفطعC وD نواحی سوم و چهارم ولایت هرات

_ انتقال مبلغ (2,653,122 ) افغانی تخصیص پروژه اعمارداخل پارک مقابل صحت عامه میدان وردک

_ انتقال مبلغ (1,162,250  ) افغانی تخصیص پروژه اعمار پارک تفریحی ریگ روان کاپیسا

_ انتقال مبلغ (4,689,980) افغانی تخصیص پروژه اعمار منزل دوم چهار باب مارکیت میوه فروشی شاروالی شرن ولایت پکتیکا

_ انتقال مبلغ ( 1,162,250 ) افغانی تخصیص پروژه اعمارهوتل گل ارغوان ولایت پروان

_ انتقال مبلغ (11,725,000) افغانی تخصیص پروژه اعمار سه طبقه اپارتمان متصل درمسال اهل هنود واقع ناحیه اول شاروالی جلال آباد

_ انتقال مبلغ (8,109,615) افغانی تخصیص پروژه  اسفالت سرک بانک زارعتی و سرک پیمان ولایت فراه

_ انتقال مبلغ (3,817,000) افغانی تخصیص پروژه خریداری یک عراده اسکواتور اطلس  ویک عراده بابکت امریکای برای ولایت غور

_ انتقال مبلغ (1,748,132) افغانی تخصیص پروژه اعمار سالون کنفرانس با ملحقات آن در ریاست  شاروالی ولایت سرپل

_ انتقال مبلغ (2,931,858 ) افغانی تخصیص پروژه اعمار دیوار احاطوی تعمیر اداری ریاست شاروالی سرپل

_ انتقال مبلغ (771,139) افغانی تخصیص پروژه  آبگذرجینل و پلچک سیخدار و سرپوشیده ناحیه چهارم هلمند

_ انتقال مبلغ (459,682) افغانی تخصیص پروژه عریض(فراخ ساختن) دوجویچه مربوط ناحیه اول وچهارم ولایت هلمند

_ انتقال مبلغ (251,557) افغانی تخصیص پروژه اعمار پلچکها و عریض ساختن جویچه مربوط ناحیه دوم ولایت هلمند

_ انتقال مبلغ (2,324,500) افغانی تخصیص پروژه اعمار پارک تفریحی ریگ روان کاپیسا

_ انتقال مبلغ (4,796,750) افغانی تخصیص پروژه  احدث شبکه برق آفتابی تنویر سرک ملاغلام ولایت بامیان

_ انتقال مبلغ (3,978,000) افغانی تخصیص پروژه اسفالت سرک پیشروی ولایت بادغیس

_ انتقال مبلغ (5,306,968) افغانی تخصیص پروژه  اعمار صالون فاتحه خوانی، تشناب عامه، و دیوار احاطه شهرداری ولایت پنجشیر

_ انتقال مبلغ (6,951,210) افغانی تخصیص پروژه  اعمار سه کیلومتر سرک ولایت کندهار

_ انتقال مبلغ (537,883) افغانی تخصیص پروژه اعمار تشناب عصری صیاد ولایت کاپیسا

_ انتقال مبلغ (3,341,055) افغانی تخصیص پروژه اعمار مارکیت مندوی ریاست شاروالی فیروزکوه ولایت غور

_ انتقال مبلغ (3,350,000) افغانی تخصیص پروژه اعمار گلدان طرف شمال در جاده خاص شهرترینکوت ولایت ارزگان

13: برعلاوه تخصیصات ربعوار مبلغ ( 78684000 )افغانی تخصیص حفظ و مراقبت به 34 ولایت در شش ماه اول و دوم در اختیار ولایات قرار گرفته است .

14: گزارش از اجراات بودجه براساس برنامه که شامل راپور مصارف از تخصیصات اجراشده ُ، باقیمانده  تخصیصات، پیامدها ،محافل  ودست آوردها میباشد در ربع اول ودوم سال جاری ترتیب وبه وزارت محترم مالیه ارسال گردید، قابل ذکر است که راپور مصارف به کمک دستگاه افمیس تهیه وترتیب گردیده است .

15: ترتیب فـــــــورم های ب 23 انتقال  تخصیص ســــوپراسکیل کـــــارمندان مرکزی که شامل 13 تن در مرکز(فورم های ب 23 مبلغ ( 690520 )افغانی تخصیص امتیــــازسوپراسکیل کارمندان که ازجانب کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخــــدمات ملکی تائیدگردیده است ترتیب وبعدازطی مراحل درشعبات وزارت محترم مالیه به مـــراجع مربوطه ارسال گردیده است ..)

گردیده است  و همچنان ترتیب فورم ب 23 تخصیص باقیمانده  اجرای ماه های باقیمانده 28 تن سوپراسکل کارمندان مرکزی و ولایات کشورکه در سال مالی 1395 منظور گردیده بود جمعا مبلغ (3386200) افغانی در سال جاری 1396 ارسال گردیده است .

 

16: پیشنهاد منظوری امتیازی معاونین رقابتی مبلغ 50000/افغانی ماهوار وبرای غیر رقابتی 30000/افغانی بر اساس پیشنهاد این ریاست منظور گردید ه است .

 

ب : در بخش آمریت دفترداری.

- به تعداد ۴۸۰ قطعه فورم م۱۶ اجراات صورت گرفته است .

۲-به تعداد ۱۹۰ قطعه فورم م۳ اجراات صورت گرفته است .

۳-به تعداد ۱۱۰ قطعه فورم م۲ اجراات صورت گرفته است .

۴-به تعداد ۱۸۰ قطعه فورم م۱۲ محسوبی اجراات صورت گرفته است .

۵-م۲۲ مصارفاتی ولایات به تعداد ۳۸۰ قطعه اجراات صورت گرفته است .

۶-م۲۲ مصارفاتی شورای ولایتی به تعداد ۳۱۵ قطعه اجراات صورت گرفته است .

۷-م۲۰ تخصیصات ربعوار از ربع اول الی ربع چهارم دفتر مرکزی . ولایات و شورای ولایتی به دفتر م۲۰ ثبت شده

۸-به تعداد ۴۸ قطعه فورم م۱۶ بودجه انکشافی اجراات صورت گرفته است .

۹-به تعداد ۶۶ قطعه فورم ب۲۷ تخصیصات بودجه انکشافی بدفتر م۲۰ ثبت شده است .

۱۰-به تعداد ۹ قطعه فورم م۲۲ مصارفاتی ولایات و دفتر مرکزی دفتر م۲۰ تخصیصات بودجه انکشافی ثبت شده

۱۱-طی سال جاری مبلغ (۹۳۳۷۳۵۲) افغانی از بخش های مختلف اشخاص و قرار داد ها عواید صورت گرفته است .

۱۲-به تعداد ۷۵ قطعه آویز فورم م۲۷ اجراات صورت گرفته است .

۱۳-به تعداد ۱۲ قورم م۲۹ عواید اجراات صورت گرفته است .

۱۴-باقیات اشخاص افراد و معتمدین به مرکز و ولایات خبر داده شده است

۱۵-پول های تضمین و تامینات اشخاص و شرکت های قراردادی بعد از ختم سال مالی اجراات صورت گرفته

 

ج  : در بخش آمریت محاسبه نقدی.

1)     ترتیب کتاب ثبت فورم های مصارفتی و محاسبوی.

2)     اجرای حواله های مصارفاتی طور تحویل به تعداد (195) قطعه

3)     اجرای حواله های مصارفاتی طور قطعی به تعداد(72) قطعه.

4)     اجرای حواله های مصارفاتی طور انتقالی به تعدا د (194 ) قطعه.

5)     اجرای فورم های سرفیه م 13 داخلی و خارجی به تعداد(      184       ) قطعه .

6)      اجرای فورم های م 12 محسوبی برویت اسناد به تعداد (       443       ) قطعه.

7)     اجرای فروم های م 10 پیشکی در وجه متعمد به تعدا (195  ) قطعه.

ب: بخش مدیریت عمومی معاضات اجراآت ذیل را با یک مدیر عمومی و دو نفر عضو انجام داده است.

1.     مطابقه راپور ماهوار حاضری اجرا حواله های مصارفاتی و ترتیب استحقاق معاشات کارمندان مطابق تشکیل بطور ماهوار.

2.     اجرای حواله های معاشاتی کارکنان جمعاً به تعداد (128) که حاوی مبلغ (58355101) افغانی را احتوا مینماید.

3.     اجرای حواله های اضافه کاری برای کارکنان به تعداد (24) قطعه که حاوی مبلغ (33152124) افغانی.

4.     اجرای حواله های معاشات کارکنان بالمقطع به تعداد (61) قطعه که حاوی مبلغ (2463829) افغانی.

ب: بخش مدیریت عمومی معاشات .

1.     مطابقه راپور ماهوار حاضری اجرا حواله های مصارفاتی و ترتیب استحقاق معاشات کارمندان مطابق تشکیل بطور ماهوار.

2.     اجرای حواله های معاشاتی کارکنان جمعاً به تعداد (128) که حاوی مبلغ (58355101) افغانی را احتوا مینماید.

3.     اجرای حواله های اضافه کاری برای کارکنان به تعداد (24) قطعه که حاوی مبلغ (33152124) افغانی.

4.     اجرای حواله های معاشات کارکنان بالمقطع به تعداد (61) قطعه که حاوی مبلغ (2463829) افغانی.

5.     اجرای حواله های قرارداد ریاست حمایت مردمی به تعداد (10) قطعه که حاوی مبلغ(59034508) افغانی.

6.     اجرای حواله های تشویقی و تقدیرنامه های به تعداد (37) قطعه که حاوی مبلغ (1081170) افغانی.

7.     اجرای حواله های اکرامیه کارمندان که به تقاعد سوق گردیده به تعداد (7) قطعه که حاوی مبلغ(869548) افغانی.

8.     اجرای حواله های متقرقه کارمندان که خارج از کشور به تحصیل رفته اند به تعداد (18) قطعه که حاوی مبلغ (3950915) افغانی.