دست آورد ها

  1. ورکشاپ آموزشی چهار روزه پیرامون ترتیب بودجه سال مالی 1392 برای روسای مالی واداری 34 ولایت در ماه اسد سال 1391 در دفتر مرکزی تدویر یافت.
  2. مبلغ 163800000 افغانی قیمت 90 عراده واسطه هایلکس ولسوالان از طریق وزارت مالیه اجرا وبحساب متعهد انتقال یافت.
  3. بودجه سال مالی 1392 براساس نیازمندی ولایات تـــرتیب و بوزارت مالیه ارسال شد.
  4. در اختیار قراردادن سقف بودجه سال مالی 1392 به 34 ولایت مبتنی بر ورکشاپ قبلی بمنظور تصنیف در فصول مربوطه براساس نیازمندی توسط ولایات که بر اولین بار چنین اجراات صورت گرفته است
  5. مبلغ 25137626 افغانی عواید از مدرک تامینات ، بازگشتی معاشات ، فروش شرطنامه ها ووضع نمودن جریمه بحساب وارزات دولت انتقال شد.
  6. تخصیص امتیاز سوپراسکیل ( 80 ) تن ولسوالان و (17) تن معاونین ولایات بعد از منظوری کمیسیون اصلاحات اداری ووزارت مالیه بولایات مربوطه ارسال گردید.
  7. ارایه ورکشاپ آموزشی مشترک با آسیا فاوندیشن درماه قوس 1391درمورد ترتیب بودجه وپلان برنامه PBGF  وترتیب بودجه براساس برنامه ومتحدالمال شماره دوم برای روسای مالی واداری وآمرین مالی ولایات.
  8. همکاری در قسمت ارزیابی از اجراات کارمندان عالیرتبه ولایتی.
  9. لایحه وظایف کارمندان ریاست مالی وبودجه بازنگری شد.
  10. ارایه پریزنتیشن پیرامون ترتیب بودجه سال مالی 1392 برای کارمندان دفتر مرکزی.