پلان های آینده

پلان کاری  ریاست تهیه و خدمات

1-.طرح و ترتیب پلانهای کاری تدارکاتی و خدماتی و اخذ منظوری در بخشهای مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.

2- ارایه مشوره های مسلکی در طرح و تطبیق خط مشی، پالیسی ها و پروسیجره ها و پلان استراتیژیک اداره

3-نظارت و مراقبت از چگونکی تطبیق اهداف، برنامه ها و اجراات کاری بخش های تحت اثر غرض رسیدن به اهداف اداره.

4- تامین روابط، هماهنکی و ایجاد روحیه همکاری با وزارت مالیه و دفاتر مرکزی و ولایتی جهت اجراء و انسجام بهتر امورات مربوط.

5- تشخیص نیازمندی های بودجوی به اساس پلان استراتیژیک اداره .

6- نظارت، کنترول و بررسی اسناد و روند امور خریداری های پرچون کمیته های مربوطه جهت ایجاد شفافیت، مؤثر مثمریت در پروسه.

7- نظارت از امور اعلان داوطلبی ها، تحلیل و تجربه دوسیه ها انتخاب و تعین کمیته ها داوطلبی، رسید و گشایش آفرها یعنی نرخ (جمع آوری فورم ها و گشایش افر ها) و جریان تحلیل، تجزیه و ارزیابی دوسیه و اسناد شرکت های در خواست کننده (نرخ ها و سایرمسایل) جهت عقد قرارداد با داوطلبان واجد شرایط در مرکز و ولایات و اخذ منظوری مقام اداره.

8- حصول اطمینان از تائید صدور تعدیلات و اصلاحات در مطالبه آفر ها و مزایده غرض دریافت نرخ مناسب اموال مازاد.

9- نظارت و رهبری از ترتیب پیشنهادات محرومیت داوطلبان متخلف غرض معرفی به و احد پالیسی تدارکات وزارت مالیه.

10- تائید، فسخ روند اموال مازار از گدام در صورت و ارایه پیشنهاد کمیته ارزیابی غرض فروش اموال مازاد.

11- نظارت، مراقبت و تنظیم امور خدماتی ترمیم و فعال نکهداشت سیتم ابرسانی، ساختمانی، برق، تلیفون، مرکز گرمی، امور نجاری، رنگمالی، پاک کاری تعمیرات، تنظیف، حفظ و مراقبت و سرسبزی اداره.

12- مدیریت کارمندان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام تشویق رشد و آموزش آنها.

در بخش تدارکات

1-ترتیب پلان تدارکاتی اداره مرکزی مطابق سقف بود جوی وارسال آن بوزارت مالیه درآغاز سال مالی 1394

2-تثبیت احتیاج وجمع بندی برای(8)قرارداد اجناس ،ساختمان وخدمات مورد ضرورت اداره مرکزی.

3--خریداری (150) قطعه احکام مقام ذیصلاح اداره درمورد پرجون تطبیق موادات قانون تدارکات در امور  اجناس ساختمانیو خدماتی درسال مالی جاری

4  -جمع وقیدو ( 250  ) قلم اجناس قرارداد شده وخریداری پرچون ذریعه فورم م (7) درجمع متعمد جنسی وارسال اسناد  محسوبی آن بریاست مالی وبودجه درسال مالی جاری.

5-  توزیع (  180 )قلم اجناس ذریعه فورم ف س ( 5 ) بریاست مرکزی درسال مالی جاری

6-رزیابی واخذ منظوری وطی مراحل( 26 ) روغنیات وکرایه گیری دفاتر شورای ولایتی  ولسوالیها ولایات درسال مالی جاری

7-مطالعه وارزیابی ازموجودیت وعدم موجودیت اجناس درتحویلخانه وتهیه وتدارک آن مطا بق قانون تدارکات درسال مالی جاری

8-اخذ گزار ش ما هانه ربعوار ازشعبات زیر دست وجمع بندی وتوحید آن وارایه به ریس بخش درسال مالی جاری .

9-مراقبت ونگهداری ازچگونگی اجناس داخل تویلخانه ها .

10-پشنهاد های توظیف هیات تدارکات و خریداری ها ربعوار وهیات معاینه وتشریح وقیمت گزاری بمقام ذیصلاح

11- اجرای در حدود 250 الی 300 حکم خریداری های پرچون

12- توزیع در حدود 7005 اقلام جنس به شعبات غرض رفع نیازمندی

13-. ارایه مشوره لازم به مدیر بخش.

در بخش خدمات

1-تشخیص نیازمندی هاو جمع آوری ارقام مورد ضرورت مصارف تیل و روغنیات، ادوات مواد اعاشوی آشپزخانه و ساختمانی ارایه آن به امریت تهیه و تدارکات جهت انجام پروسه تدارکاتی.

2-تثبیت احتیاج تیل مورد نیاز وسایط ریاست های مرکزی و ارسال آن به آمریت تهیه وتدارکات جهت انجام پروسه تدارکاتی .

3- تثبیت احتیاج روغنیات و اداوات مورد نیاز وسایط مرکزی و ارسال آن جهت انجام پروسه تدارکاتی .

4- کنترول ازتوزیع تیل روغنیات ,پرزه جات و ترمیم وسایط بوقت و زمان معین.

5- توظیف دریوران وسایط نقلیه و کنترول از پاکی و صفائی وسایط.

6- تثبیت احتیلج وسایط حمله کارکنان این اداره در سال مالی 1394 .

7- کنترول و مراقبت از(  22  )خط السیر وسایط قرار دادی و 2 خط سیر وسایط خدمتی اداره

8- تثبیت احتیاج مواد محروقاتی (گازمایع) برای ریاست هاو شعبات مرکزی در فصل زمستان و ارسال ان بمرجع مربوط جهت طی مراحل .

9- نظارت از توظیف پرسونل خدماتی در بخش های مختلف از قبیل امور ساختمانی ترمیمات برق ,آبیاری –نلدوانی – شبکه تیلفون و آشپزخانه

10- مراقبت دوامدار از پاکی و صفائی شعبات ,دهلیزها وسرسبزی صحن اداره.

11- تهیه و توزیع البسه تابستانی وزمستانی به کارکنان خدماتی اداره.

12- پرداخت پول مصارف انرژی برق کامپلکس مرکزی مطابق بل های شرکت برشنا.

13-مراقبت و مواظبت از تاسیسات ایمنی احاطه اداره و تجهیزات لفت,واترپمپ و شبکه برق رسانی اداره مرکزی و فعال نگهداشتن جنراتور .

14- طی مراحل اسناد املاکی مرکز وولایات و ارایه پیشنهادات مشخص در مورد بمقام محترم اداره.

15- ترتیب تابلو مواد اعاشوی نان چاشت کارکنان جهت محسوبی و تطبیق آن بعداز اخذ منظوری مقام اداره .

16- مراقبت از طبخ نان چاشت کارکنان و طی مراحل اسنادمحسوبی و ارسال ان بریاست مالی و بودجه  .

17- مراقبت و نظارت از ترمیم و فعال نگهداشتن سیستم آبرسانی , لفت,رنکمالی وصفائی صحن اداره  .

18- ارایه پیشنهاد بمقام عالی ریاست ج-ا-ا در مورد نان چاشت کارکنان اداره .

19- مراقبت و کنترول از وسایط تخنیکی اداره و ارایه پیشنهادات در مورد ترمیم ان .

20- نظارت وکنترول از اجراات یومیه شعبات مربوط .