دست آورد ها

گزارش سالانۀ ریاست تهیه و خدمات

فعالیت ها و دستاورد های کلیدی ریاست تهیه و خدمات ادارۀ مستقل ارگانهای محلی از آغاز سال مالی 1392 الی 28 عقرب سال 1393 از قرار ذیل میباشد:

 1. ترتیب پلان تدارکاتی تخمینی ادارۀ مرکزی مطابق بودجه منظور شدۀ سال 1393 بر اساس تخصیص اجرا شده و ارسال آن به ادارۀ واحد پالیسی تدارکاتی وزارت محترم مالیه.
 2. تثبیت احتیاج اجناس مورد ضرورت ریاست های مرکزی اداره از بابت سال های 1393 و 1394 جهت جمع بندی طی مراحل و عقد قرارداد.
 3. طی مراحل عقد و اخذ منظوری 6 قرارداد مورد نیاز و ضرورت اداره مرکزی.
 4. طی مراحل 23 جلد دوسیه های قرارداد تیل و روغنیات و محروقات مورد ضرورت واحد های اداری ولایات بعداز تائید کمیته تدارکات مرکز و اخذ منظوری مقامات ذیصلاح و ارسال دوباره آن به ولایات مربوطه.
 5. ارزیابی و رهمنائی 20 جلد قرارداد کرایه دفتر برای ولسوالیها ولایات که صلاحیت منظوری از مقام ولایت بوده.
 6. انجام سهولت های لوژستیکی تهیه و تدارکات اجناس مورد ضرورت ریاست های مرکزی اداره.
 7. تطبیق و اجراات 270 قطعه احکام مقام محترم اداره در مورد خریداری اجناس پرچون مورد ضرورت ریاست های مرکزی اداره.
 8. قید و جمع 186 قطعه اجناس قرارداد شده و خریداری پرچون اداره مرکزی.
 9. توزیع 1180 اجناس از داخل دیپو به اساس احکام مقام محترم اداره به ریاست های مرکزی اداره.
 10. اجرای مقدار 28217 لیتر تیل دیزل و 36237 لیتر تیل پطرول به اساس سهمیه و احکام جداگانه مقام محترم اداره به وسایط اداره مرکزی توزیع گردیده است.
 11. تثبیت عوارض و ترمیم 54 عراده وسایط مختلف النوع اداره مرکزی.
 12. حمل و نقل کارکنان اداره در 20 خط السیر انتقال حمله کارمندان قراردادی و 3 خط السیر وسایط خدمتی اداره.
 13. تثبیت احتیاج 67 عراده وسایط مختلف النوع مورد ضرورت ولسوالان و روسای مرکز و ولایات و ارسال آن جهت پروسه تدارکاتی به اداره محترم انکشاف و بازسازی افغانستان در مقر وزارت محترم اقتصاد که به اثر عدم اجرای تخصیص از سوی وزارت محترم مالیه.
 14. تثبیت احتیاج تیل دیزل و پطرول برای وسایط اداره مرکزی طی سال مالی 1394و ارسال آن جهت پروسه تدارکاتی به مرجع مربوطه.
 15. ثبت و راجستر ملکیت های ولایات کابل، بلخ، فراه، لغمان، نیمروز، کاپیسا، بادغیس، بغلان، پکتیا، سمنگان، بدخشان، دایکندی، تخار، ارزگان، سرپل و پنجشیر.
 16. طبخ و توزیع نان چاشت کارکنان اداره و طی مراحل اسناد محسوبی آن.
 17. نصب 45 قلم اجناس مختلف النوع در تشناب های این اداره.
 18. تهیه و توزیع 145 جوره البسه بهاری برای کارکنان خدماتی این اداره.
 19. تثبیت احتیاج مواد محروقاتی در فصل زمستان برای تسخین شعبات این اداره.

در بخش تهیه و تدارکات

بخش قراردادها

 1. عقد و منظوری قرارداد دو قلم تیل دیزل و پطرول مورد ضرورت وسایط ادارۀ مرکزی.
 2. عقد و منظوری قرارداد 12 قلم مواد اعاشوی و محروقاتی مورد ضرورت نان چاشت کارکنان ریاست های مرکزی اداره.
 3. عقد و منظوری قرارداد 20 خط السیر انتقال حمله کارکنان ریاست های مرکزی.
 4. عقد و منظوری قرارداد انترنت طبق مشخصات داده شده ریاست محترم تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی 4 MB Download 2 MB upload one year Maintenance VSAT مورد ضرورت ریاست های مرکزی اداره.
 5. عقد و منظوری قرار داد 54 قلم قرطاسیه مورد ضرورت ریاست های مرکزی اداره.
 6. عقد و منظوری قرارداد 9 قلم روغنیات و ادوات مورد ضرورت وسایط موجود اداره مرکزی.
 7. اخذ منظوری 23 جلد قرارداد تیل و روغنیات ولایات بعداز تائید کمیته تدارکات مرکز که حجم پولی آن از صلاحیت مقامات مرکزی وارسال دوبارۀ آن به ولایات مربوطه.
 8. 18 مورد رهنمائی قرارداد تعمیر رهایشی ولایات که از صلاحیت های پولی مقام ولایت بوده صورت گرفته است.
 9. مبلغ 17000 افغانی از درک فروش شرطنامه از جمله عاید خالص به اداره.

 

در بخش خریداری:

 1. نرخگیری و تطبیق 270 قطعه احکام مقام محترم اداره در مورد خریداری های پرچون.
 2. توحید و ترتیب 190 قطعه فورم (م3) حکم خریداری اجناس پرچون مورد ضرورت ریاست های مرکزی اداره.
 3. ارسال 260 قطعه اسناد خریداری غرض ترتیب محسوبی به مدیریت عمومی تهیه و تنظیم امور جنسی.
 4. ترتیب 276 قطعه جدول مقایسوی برای احکام خریداری های پرچون.

 

در بخش محاسبه جنسی:

 1. ترتیب محسوبی قیمت پرداخت(57248) مقدار لیتر تیل به مبلغ (3934171) به حساب شرکت فرشاد حبیب لوژستیک.
 2. ترتیب محسوبی پرداخت قیمت 6 قلم مواد خشکه طعامخانه مبلغ(2164307) افغانی به شرکت تجارتی ببرک امیری وقت و زمان آن صورت گرفته است.

انواع فعالیت های وظیفوی اجرا شده:

 1. تثبیت احتیاج تیل وسایط ادارۀ مرکزی برای سال مالی 1394 و ارسال آن به مرجع مربوطه جهت پروسۀ تدارکاتی.
 2. تثبیت احتیاج روغنیات و اداوات وسایط اداره مرکزی برای سال مالی 1394 و ارسال آن به مرجع مربوطه جهت پروسه تدارکاتی.
 3. توزیع 31368 لیتر تیل دیزل و 32324 پطرول به اساس سهمیه و احکام مقام اداره برای وسایط مرکزی اداره.

 

در بخش املاک:

 1. ارسال اسناد اصولی انتقال زمین که تعمیر رهایشی والی ولایت خوست قرار دارد و ملکیت وزارت زراعت میباشد.
 2. اجراات در مورد اسناد استملاکی زمین ملکیت سید عیسی پادشاه که بالای آن تعمیر ولسوالی وته پور ولایت کنرها اعمار گردیده جهت اصلاح نواقص مسترد گردید.
 3. اجراات در مورد اسناد استملاکی زمین محمد نظام که بالای آن تعمیر ولسوالی سیدخیل ولایت پروان اعمار شده است.
 4. اجراات در مورد انتقال موازی (22508،8) متر مربع زمین ملکیت وزارت زراعت آبیاری و مالداری واقع ولایت خوست به جانب ادارۀ مستقل ارگانهای محلی.
 5. ثبت املاک دولتی ولایت تخار
 6. ثبت املاک دولتی ولایت پکتیا
 7. اجراات در مورد تسلیمی اجناس کمپ (PRT)در ولایت پکتیا به جانب پولیس ملی آنولا گرفته شده است
 8. اجراات در مورد ملکیت عبدالوهاب واقع ولسوالی سرخ رود ولایت ننگرهار که توسط حضرت خان ولسوال برحال شینوار غصب گردیده بود.
 9. عقد پروتوکول بخاطر انتقال موازی 478 جریب زمین شمال قطعه کدستری نمبر 826 واقع تنگی تره خیل ولسوالی ده سبز که مجتمع ولایت کابل در آن جابجا میگردد
 10. اجراات در مورد تسلیمی یک قسمت کمپ (PRT) مقیم در ولایت پکتیا که به پولیس ملی آنولا با وسایل و تجهیزات آن تسلیم داده شده است.
 11. ارسال مکتوب شماره (6) مورخ 6/1/1393 در مورد فورمه نمبر (1) ثبت املاک دولتی به ولایت پنجشیر
 12. اجراات در مورد انتقال مبلغ 50 میلیون افغانی به جانب د آریانا افغان هوایی شرکت
 13. عقد پروتوکول جهت انتقال موازی (22508،5) (5) جریب زمین ملکیت خالصه وزارت زراعت در ولایت خوست.
 14. اجراات در مورد طی مراحل اسناد استملاکی دو جریب زمین در قریه جمالی ولسوالی بهسود که بالای آن مکتب نسوان اعمار میگردد.
 15. اجراات در مورد به اختیار گذاشتن تعمیر ملکیت امنیت ملی ولایت ننگرهار به پوهنتون ساینس و تکنالوژی .
 16. اجراات در مورد (478) جریب زمین ملکیت ادارۀ مستقل اراضی افغانستان بجانب ادارۀ مستقل ارگانهای محلی که مجتمع اداری ولایت کابل بالای آن اعمار میگردد.
 17. ذریعه مکتوب شماره (37) مورخ 29/2/1393 بخاطر تخریب تعمیر ولسوالی پچیرآگام بولایت ننگرهار رهنمایی صورت گرفته است.
 18. ذریعه مکتوب شماره (43) مورخ 29/2/1393 بخاطر تخریب ولسوالی خاک سفید بولایت فراه زهنمایی لازم اصدار یافته است.
 19. ذریعه مکاتیب (38) مورخ 31/2/1393و شماره (29) مورخ 31/2/1393 در مورد وضاحت ملکیت ولسوالیهای سید کرم ولایت پکتیا.
 20. اجراات در مورد انتقال تاسیسات PRT در ولایت میدان وردگ بجانب ریاست معارف.
 21. تعقیب متحد المال بمنظور ارسال ارقام ملکیتها و یا جایداد ادارۀ مستقل ارگانهای محلی.
 22. ارسال مکتوب (40) مورخ 3/3/1393 در مورد کروکی مساحت و مشخصات تعمیر ولسوالی ده سبز.
 23. اجراات در مورد در اختیار قرار دادن سه اطاق بریاست عمومی زون انرژی اتومی.
 24. اجراات در مورد (12) جریب زمین فضل خدا مسکونه ولسوالی نجراب.
 25. اجراات در مورد خسارات وارده بر ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار.
 26. اجراات در مورد تعمیر ملکیت حزب وطن در شهر فیض آباد بدخشان.
 27. ارسال مکتوب شماره (121) مورخ 2/6/1393 در مورد پول باقی مانده د آریانا افغان هوایی شرکت.
 28. ارسال مکاتیب شماره های (115،116،117) مورخ 27/5/1393 در مورد تسلیمی تاسیسات PRT به وزارت مالیه، ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران و ریاست عمومی امنیت ملی.

 

در بخش حفظ و مراقبت:

 1. پاک کاری و صفایی صحن اداره، دهلیزها و تشناب ها.
 2. کنترول و مراقبت از شبکه آبرسانی.
 3. شاخچه بری درختان صحن اداره.
 4. تخلیه چاه سپتیک.
 5. طی مراحل اسناد صرفیه برق دوره های چهارم و پنجم، ششم سال 1392 و اول، دوم سال مالی 1393 و ارسال آن بریاست محترم مالی و بودجه.
 6. طی مراحل اسناد 145 سوب دریشی و بوت کارکنان خدماتی اداره.