دستاوردها

دستاآورد ها به سطح مرکز :

1.      ایجاد شبکه استندرد تکنالوژی معلوماتی ( Server Room ) در مرکز اداره

2.      ایجاد دفتر استندرد تخنیکی برای کارمندان مرکزی تخنیکی ریاست تکنالوژی معلوماتی

3.      اموزش در بخش ویب سایت و دیتابیس برای 34 تن از کارمندان تکنالوژی معلوماتی ولایات

4.      تدویر کورس های اموزشی به سطح عالی و نیمه عالی  برای کارمندان تکنالوژی معلوماتی اعم از مرکز و ولایات که توسط وزارت محترم تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی تمویل میشود

5.      ایجاد  سیستم استاندرد تکنالوژی معلوماتی (Client /Server based system, Domain) در دفتر مرکزی

6.      ایجاد سیستم مخابراتیPAB-X

7.      ایجاد سیستم حاضری برقی (به اساس نشان انگشت)در دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی

8.      ایجاد سیستم کارت های هویت ( دیجتال )

9.      ایجاد سیستم شراکتی معلومات به صورت مصون و استاندرد

10.  ایجاد سیستم امنیتی برای نګهداری معلومات و دیتا 

11.  فراهم سازی و ارایه خدمات تکنالوژی معلوماتی به اداره در سطح مرکز و ولایات

12.  تهیه رهنمود ها، برنامه های کاری کوتاه و دراز مدت تکنالوژی معلوماتی به اداره

13.  جمع آوری و تنظیم معلومات از وضیعت امنیتی، اقتصادی و اجتماعی ولایات

14.  ارایه خدمات تیلفونی داخلی از طریق سیستم مرکزی PABX

به سطح ولایات :

 1. ایجاد سیستم استندرد تکنالوژی معلوماتی در 13 ولایات کشور که در برگیرنده خدمات ذیل میباشد

   

 • ارتباط سریع و مصون تیلیفونی بین مرکز و ولایات
 • شریک نمودن معلومات ، کارکردها و دست اورد های اداره مربوطه در صفحه ویب سایت ولایتی
 • ارتباط مصون و استندرد انترنتی و تبادل معلومات بین ومرکز ولایات
 • کنترول شبکه تکنالوژی معلوماتی توسط ریاست تکنالوژی معلوماتی مقام اداره به شکل ریموت از مرکز
 • ایجاد کنفرانس ویدیویی بین دفاتر معین صاحبان ، رییس صاحب عمومی با دفاتر والیان در ولایات
 • مصونیت معلومات دفاتر داخلی مقام ولایات
 • دسترسی به معلومات به شکل مصون و سریع در ولایات و مرکز
 • دسترسی مقامات در مرکز و ولایات به معلومات مختلف از داخل و بیرون کشور
 • ایجاد قابلیت نصب تکنالوژی جدید در شبکه تکنالوژی ولایات در اینده 

         2. ایجاد ویب سایت ها برای 34 ولایات

 1. ارایه خدمات به اساس سیستم کنترول مرکزی (Client/Server domain environment ) برای کارمندان در 13 ولایات
 2. تطبیق پلان خریداری وسایل تکنالوژی برای کارمندان 13 شورای ولایتی
 3. ایجاد دیتابیس الیکترونیکی (Web-Based Database ) برای شاروالی های ولایتی
 4. ایجاد مراکز الیکترونیکی اموزشی در 2 ولایت بلخ و هرات جهت تامین ارتباطات مقام ولایت با ولسوالی ها و مرکز

 

یکی از دست آوردهای مهم ریاست تکنالوژی معلوماتی تشویق دونرها برای تمویل کردن پروژهای که توسط اینریاست دیزان شده که عبارت از:

 • پروسه دیزاین و ترتیب دیتابیس (Web-Based Database ) برای ریاست شاروالیها که در بیشتر از 100 شاروالیهای ولایتی نصب و قابل استفاده قرار خواهد گرفت

   

 •   پروژه نصب سیستم استندرد تکنالوژی معلوماتی در 13 مقام ولایات  که توسط کشور دوست جاپان تمویل میشود
 • پروژه نصب سیستم استندرد تکنالوژی معلوماتی در 13 دفاتر شوراهای ولایتی که توسط کشور دوست جاپان تمویل میشود