وظایف عمده

فعالیت های روزمره :

 1. - ایجاد و نگهداری سیستم وشبکه مرکزی اداره 
 2. - ایجاد سیستم مرکزی برای ذخیره نمودن اسناد کارمندان به شکل مصئون
 3. - ارایه خدمات شریک نمودن معلومات  با در نظر داشت حقوق داده شده
 4. - آدرس ایمیل رسمی اداره
 5. - شریک نمودن پرنتر و دیگر وسایل تکنا لوژی معلوماتی با در نظر داشت موقعیت کارمند
 6. -  تیلیفونPAB-X  برای تماس های داخلی
 7. - دسترسی به فولدر محفوظ جهت ارسال فایل مورد ضرورت به کارمندان
 8. - ارایه خدمات سیکیورتی جهت مصئونیت اسناد و کمپیوتر های کارمندان از قبیل (انتی ویروس ، گروپ پالیسی و فایروال)
 9. ارایه خدمات انترنت به شکل استاندرد
 10.  سیستم (CMS) برای استفاده از برنامه های مختلف کمپیوتر به شکل گروپی جهت بهبود سیستم کاری کارمندان
 11. سیستم (Project Management System) برای کاربرد مدیریت پروژه به شکل گروپی جهت موثریت
 12. ترتیب و تنظیم برنامه های کمپیوتر
 13. ترمیم و شکل بندی وسایل تکنالوژی معلوماتی
 14. ترتیب و تنظیم مسایل تخنیکی (سیستم ترجمه ، مکسر و سیستم صدا ) جهت برگزاری کنفرانس ها و ورکشاپ
 15. جمع آوری معلومات ( سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، امنیتی و اقتصادی ) از 34 ولایت روزانه به طور مفصل و دقیق