اخبار

اولین جلسه کاری سیستم مبایل منی تدویر یافت

مبایل منی، سیستم انتقال و حفظ پول که بتاریخ ۶ عقرب سال ګذشته به کمک مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا و کار مشترک اداره مستقل ارگان های محلی، شرکت مخابراتی افغان بیسیم و میوند بانک راه اندازی شده بود، اولین جلسه کاری خویش را تدویر نمود.

آقای محب الله سعید رئیس تکنالوژی معلوماتی اداره مستقل ارگان های محلی در مورد این جلسه گفت؛ ما سعی مینماییم تا این سیستم را به گونه عملی در اداره مرکزی فعال نماییم.

آقای سعید افزود ؛ برای آنکه تمام کارمندان اداره با طرز فعالیت این سیستم آشنا شوند، لازم است تا یک رهنمود بشکل بنر به کارمندان ارائه ګردد.

همچنین، در آغاز برای ۵۰۰ تن از کارمندان مرکزی اداره ۵۰۰ مبایل با سیم کارت ها توزیع میشود.

قابل ذکر است که مبایل مني، سیستم حفظ و انتقال ساده پول میباشد که توسط شرکت های مخابراتی و بانک ها ایجاد شده است

 

 

شش شاروالی کشور از طریق انترنت با مرکز وصل شدند

شاروالی های ولایات کندهار، هلمند، روزګان، زابل، دایکندی و نیمروز با سرور روم ریاست تکنالوژی معلوماتی اداره مستقل ارګان های محلی وصل ګردیدند.

تا الحال، در مراکز شاروالی های شش شهر کشور دیتا سنتر ها در چوکات برنامه آی ایف ایم ایس (IFMS) ایجاد شده و با دیتا سنتر مرکزی ریاست تکنالوژی معلوماتی اداره مستقل ارګان های محلی وصل ګردیده اند.  در این سنتر ها معلومات و مکاتبات رسمی تمام اجراات مالی و تنظیم عواید شاروالی ها حفظ میګردد. این کار باعث ازدیاد عواید و شفافیت در امور مالی شاروالی ها شده و روند شریک کردن معلومات با مرکز را سرعت میبخشد.

در مراسمی که به همین منظور بروز دوشنبه مورخ ۱۲ حوت سال ۱۳۹۲ برګزار ګردیده بود، محترم دکتور فرید ماموندزی معین پالیسی و تخنیکي طی صحبت ایشان فرمودند: طی دو سال ګذشته عواید شاروالی ها افزایش ۲۰ در صدی داشته و در بیست و هشت شهر کشور بورد های مشورتی شاروالی ها تشکیل شده و حدود اربعه شانزده شهر مرز بندی شده اند.  آقای ماموندزی اتصال مدیریت مالی شاروالی را به سیستم دیجیتالی را یک ګام نیک در راه نهادینه سازی حکومتداری الکترونیکی دانست و افزود که این کار باعث اصلاحات و شفافیت در امور شاروالی ها خواهد شد.

ایجاد دیتاسنتر ها در مراکز شاروالی ها و اتصال آن با مرکز توسط برنامه رمپ اپ (RAMP UP ) اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا تمویل که از سه سال ګذشته بدینسو راه اندازی شده است و در بیشتر از ۳۰ شاروالی ولایتی و چندین شاروالی ولسوالی فعالیت دارد.

در چارچوب این برنامه، ساخت زیربنا، ارتقای ظرفیت و اصلاحات شاروالی ها شامل بوده که بالغ بر ۲۰۰ میلیون دالر امریکایی هزینه برداشته است.

پروژه دیتاسنتر ها در شش شاروالی به پایه اکمال رسیده  و در متباقی ۴۰ شاروالی در آینده نزدیک عملی و آغاز به کار خواهد نمود. اکمال این پروژه ګام اساسی اداره مستقل ارګان های محلی در راستای نهادینه شدن حکومتداری الکترونیکی شمرده میشود.

اداره مستقل ارګان های محلی باورمند است تا صلاحیت های مربوط به حکومتداری محلی، ګام به ګام از مرکز به سطح محلی انتقال خواهد شد ولی با توجه به اصل نظام مرکزی میکانیزم هایي بوجود خواهد آمد تا بتواند برنامه ها و فعالیت های محلی را نظارت و هماهنګ نموده و از طرف دیګر با تفاهم و هماهنګی کلی با اداره مرکزی به مامورین محلی صلاحیت تصمیم و پلان سازی در برنامه ها تفویض خواهد شد.

 

 

نشست روسای تکنالوژی معلوماتی ادارات مختلف برګزار ګردید

نشست روسای تکنالوژی معلوماتی ادارات مختلف و یکتعداد از کارمندان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به میزبانی ریاست تکنالوژی معلوماتی اداره مستقل ارګان های محلی به روز چهار شنبه ۷ حوت ۱۳۹۲ در مقر این اداره دایر گردید.

هدف از تدویر نشست تبادل افکار، بحث و ګفتګو روی موضوعات مرتبط به حکومتداری الکترونیکي در کشور و توسعه و بهبود خدمات تکنالوژی معلوماتی عنوان شد.

اشتراک کننده ګان این نشست تاکید کردند که تکنالوژی در زمان معاصر نقش عمده را در پیشبر امور یومیه ادارات داشته و باید تمام ادارات امور خویش را با هماهنګی با یدیګر به پیش برند.

قابل ذکر است که اداره مستقل ارګان های محلی نیز در زمینه عرضه خدمات تکنالوژی معلوماتی دست آورد های چشمګیری داشته و برای پیشبر امور یومیه ادارات خویش در سراسر کشور سیستم های پیشرفته را فعال و سلسله این فعالیت ها ادامه دارد.