پلان ها

پلان ها:

 • معرفی 200 تن از کارمندان مرکز و ولایات به پوهنتون های خصوصی کشور جهت ادامه تحصیل شان به سویه لیسانس و ماستر.
 • ترتیب وتطبیق برنامه ها، مرتبط به لایحه وظایف و آموزش آن به 660 تن از  کارمندان  رتبه اول، دوم و سوم در ولایات
 • تدویر برنامه های آموزشی و آموزگاری برای 33 تن از  آمرین و مدیران ارتقا ظرفیت  ولایات و خود کفا سازی آنان.
 • آموزش 300 تن از کارمندان ولسوالی ها توسط آمرین و مدیران ارتقاء ظرفیت ولایتی در ولایات .
 • آموزش 100 تن از ولسوالان با برنامه های مرتبط به وظیفه .
 • تاسیس اکادمی اداره عامه مجهز برای عرضه خدمات آموزشی برای مامورین خدمات ملکی در سطح کشور.
 • تاسیس مرکز منابع در سطح هفت زون .
 • بازنگری و تجدید موادهای آموزشی .
 • دست رسی کارمندان 34 دفتر ولایت ، 33 شاروالی به کتاب مواد های آموزشی
 • ایجاد کورس های انگلیسی و کمپیوتر به شکل دوامدار برای کارمندان در محوطه اداره مرکزی .
 • معرفی 10 تن از کارمندان اداره به پروگرام های ماستری به پوهنتون های بین المللی به خارج از کشور.
 • ارسال 149 تن از ولسوالان به بر نامه آموزشی ولایتی به کشور هند .
 • معرفی 100 تن از کارمندان اداره به برنامه های آموزشی کوتاه مدت به خارج از کشور.
 • معرفی 9 تن از معاونین ولایات و 2 تن از کارمندان اداره به برنامه آموزشی به کشور فرانسه .
 • معرفی 25 تن از روئسای مالی و ادرای و روئسا خدمات سکتوری ولایات به برنامه آموزش کوتاه مدت به کشور کوریا.
 • معرفی 8 تن از شاروالان ولایات به برنامه آموزشی کوتاه مدت به کشور ترکیه .
 • معرفی 2 تن از کارمندان ولایتی به برنامه آموزشی کوتاه مدت به ایالات متحده امریکا