دستاورد ها

دست آورد های ریاست ارتقا ظرفیت و انکشاف اداره:

در بخش ارتقاءظرفیت:

 • معرفی (261) نفر ولسوالان به سطح کشور در برنامه حکومت داری محلی به کشور هندوستان.
 • معرفی 23 تن از وکلایی شورا های ولایتی مرکز و ولایت در برنامه حکومت داری محلی برای جوانان به کشور دوست جاپان.
 • معرفی (27) تن از معاونین ولایت بشمول دو تن از هماهنگ کننده های  این اداره در برنامه همکاری مشترک افغان فرانسه در کشور فرانسه.
 • معرفی 40 تن از کارکنان این اداره در برنامه های ارتقاءظرفیت نظر به ساحه کاری شان به کشور دوست هند.
 • معرفی 96 تن از کارکنان ارشد این اداره در برنامه مدیریت مالی به کشور دوست هند.
 • معرفی 5 تن از کارکنان ارشد این اداره در برنامه رهبری موثر به ایالات متحده آمریکا.
 • معرفی 61 تن از کارکنان ارشد این اداره در برنامه های مختلف به کشور کوریا.
 • معرفی 16 تن از کارکنان این اداره در برنامه های مختلف به کشور های مالیزیا، سنگاپور، پولند و آذربایجان.
 • معرفی 5 تن از کارکنان این اداره غرض ادامه تحصیل به سطح ماستری در کشور های هندوستان و ترکیه.
 • فراهم آوری آموزش های مختلف برای 2400 تن از کارکنان اداره مرکزی و ولایات.
 • برگزاری آموزش های مدیریت ارتباطات، پلانگذاری،  مدیریت تدارکات،  تفتیش داخلی،  حکومتداری خوب،  مدیریت مالی،  مدیریت منابع بشری، بودجه سازی و راپور نویسی برای 10815 تن از کارکنان اداره مرکزی و ولایات.
 • نیازسنجی تمام ریاست های اداره مرکزی.
 • اجرای نیاز سنجی  در سطح 20 ولایت و 50 ولسوالی
 • . تدویر برنامه‌های آموزشی برای آموزگاران/مربیان 22 ولایت بخاطر تدویر برنامه های ارتقای ظرفیت در سطح ولایات
 • تهیه و ترتیب مسوده استراتیژی ارتقای ظرفیت برای اداره مستقل ارگانهای محلی
 • ترتیب طرزالعمل برای تقویت کمیته ارتقا ظرفیت ولایتی در سطح ولایات
 • مسوده تفاهمنامه بین ارگانهای محلی و انستیتوت خدمات ملکی
 • مسوده تفاهمنامه بین ارگانهای محلی و انستیتوت انکشاف دهات
 • نیاز سنجی ظرفیت نهادی و افراد ولایت ها ولسوالی ها  شاروالی ها و شورای ولایتی.
 • نهایی ساختن و تطبیق استراتیژی ارتقای ظرفیت
 • تطبیق بخش ارتقای ظرفیت درNPP-LG
 • انکشاف نصاب آموزشی برای ولسوالان، شاروالان،معاونین ولایات وکارمندان دفتر مرکزی
 • شامل ساختن ارگانهای محلی در پروسه CBR
 • ایجاد چارچوب استراتیژیک ارتقا ظرفیت برای نهادهای ارگانهای محلی در جریان و بعد از پروسه انتقال (2014 )

در بخش انکشاف اداره:

 • ریفورم 33 شاروالی های مرکز و ولایات در سال های 1392 و 1393 برای اولین بار در تاریخ کشور.
 • طرح مودل های جدید تشکیل برای تمام شاروالی های کشور مطابق به معیار های جهانی و مودل تشکیل شاروالی های منطقه.
 • ایجاد سیستم ریاست های منابع بشری در 34 ولایت کشور در دو مرحله.
 • طرح مودل مشخص و معین به ولسوالی های  کشور به سه کتگوری.
 • ایجاد واحد ها غرض هماهنگی و انسجام فعالیت های تمام شورا های محلی به سطح ولایات.
 • راه اندازی پروسه تحلیل تشکیل وظایف تمام کارکنان اداره مستقل ارگانهای محلی به سطح مرکز و ولایات.

در بخش ارتباط، رفاه، صحت، مصئونیت و رسیدگی به شکایات:

 • تشکیل و پرسونل شعبه تکمیل و منحیث یک شعبه فعال عرض وجود نموده است.
 • ارتباط کاری شعبه با تمام وزارت های ذیربط و ولایات ارتباط کاری دریافت نموده عندالزوم شکایات مرتبط از ولایات به مرجع مختلفه غرض حل و فصل به این شعبه مواصلت نموده.
 • تا اکنون به تعداد (690)  قطعه شکایت به این شعبه مواصلت نموده بعد از حقیقت یابی و جمع آوری معلومات غرض حل و فصل موضوع ،دوباره به مراجع ذیربط ارسال گردیده است که به تعداد ( 30 ) قطعه آن رسیدګیوفیصلهازطریقمقاماتذیربطصورتګرفتهاست.
 • از وضع صحی اپرات مرکزی و ماحول آن به صورت دوام دار اجراات صورت گرفته و به تعداد (  16  ) تن مریض از ولایات و به تعداد (  18 ) تن از مرکز بعد از طی مراحل اسناد مریضی شان بخارج از کشور معرفی گردیده اند و به تعداد (135 ) تن مریض از مرکز و به تعداد ( 98 ) تن مریض از ولایات غرض معالجه و تداوی به شفاخانه های مرکزی معرفی و صحت یاب گردیده اند.
 • در مورد مسایل ایمنی تا اکنون ( 3 ) ورکشاپ  برای کارمندان اداره بشکل عملی و نظری به همکاری تیم مسلکی ریاست اطفائیه وزارت داخله صورت گرفته است.
 • در مورد حقوق وجایب کارکنان جدید التقرر ورکشاپ ها تدویر یافته است.
 • همه ساله سهمیه حج برای کارمندان از وزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف اخذ و تعدادی از کارکنان به اساس قرعه به حج بیت الله شریف اعزام گردیده اند.
 • غرض دسترسی شکایات، نظریات، پیشنهادات و انتقادات کارمندان به مقامات اداره صندوق تحت عنوان فوق الذکر ایجاد و در معرض استفاده قرار دارد.
 • کمیته حل اختلافات از این طریق ایجاد و فعلآ در معرض استفاده قرار دارد.
 • تهیه رهنمود نفی هر گونه تبعیض  در مرکز و لایات.