پلان ها

پلان سال 1391

 •  تطبیق %65 پروسه رتب و معاش در مرکز و ولایات.
 •  استخدام 32 معاونین ولایات کشور از طریق پروسه رقابت آزاد به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
 •  استخدام 186 ولسوال از طریق پروسه رقابت آزاد به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
 •  تکمیل ارزیابی اجراات سالانه 279 بست عالی رتبه در 34 ولایت که شامل معاونین ولایات، روئسا، ولسوالان و آمرین منابع بشری میباشد که از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام گردیده بود.
 •  ریفورم 11 شاروالی کشور به سیستم جدید رتب و معاش.
 •  ایجاد آرشیف استندرد برای جابجا سازی دفاتر سوانح کارمندان اداره.
 •  مرور تمام لوایح وظایف، از بین بردن عناوین مختلف و تنظیم عناوین معیاری و ارتباط هر پست با لایحه وظایف آن.
 •  ایجاد دیتابیس منابع بشری جهت ارائه سریع تمام معلومات مرتبط به تشکیل و کارکنان اداره.
 •  تدویر جرگه های استخدام پیرامون استخدام کارکنان خدمات ملکی به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ولایات.
 •  استخدام 250 کارشناس قراردادی در 34 ولایت و استخدام 87 کارمند قراردادی در بخش های مرکزی و برنامه های اداره مستقل ارگانهای محلی
 •  تهیه اسناد مهم چون طرزالعمل منابع بشری و طرزالعمل عملیاتی، سیستم ثبت وسایل و تجهیزات اداره

پلان سال 1392

 •  ترتیب پلان منظم و تطبیقی منابع بشری برای سال 1392
 •  تطبیق %98 سیستم رتب و معاش در مرکز و ولایات
 •  تکمیل پروسه استخدام بست های معاونین و ولسوالی ها طبق طرزالعمل استخدام
 •  همکاری در طرح و تطبیق تفاهمنامه های ولایتی در هماهنگی با برنامه حاکمیت محلی افغانستان
 •  تطبیق سیستم جدید رتب و معاش در یازده شاروالی ولایات و استخدام تعداد از کارکنان شان باساس لیاقت و شایستگی
 •  به اعلان سپردن و اکمال بست های عالی رتبه کمبود در مرکز و ولایات