بیوگرافی رئیس استخدام

Emal Salehzai

بیوگرافی مختصر رئیس

محترم ایمل "صالح زی" رئیس استخدام و سوانح کارکنان ریاست عمومی منابع بشری اداره مستقل ارگانهای محلی در ولایت پکتیا در یک خانواده روشن فکر چشم به دنیا گشوده است. موصوف تعلیمات ابتدائی خویشرا در لیسه عالی محمد علم فیض زاد ولایت کابل تکمیل نموده و درجه تحصیل به سویه لیسانس را در رشته اقتصاد از پوهنتون کابل در سال 1386 اخذ نموده و موصوف در ادارات مختلف دولتی در پست های مختلف چون تحلیلگر بانک های خصوصی در د افغانستان بانک و کارشناس مدیریت مالی و مشاور منابع بشری در اداره مستقل ارگانهای محلی ایفای وظیفه نموده و سپس به اساس لیاقت و شایستگی خویش توانسته است تا از طریق رقابت آزاد در بست ریاست استخدام و سوانح کارکنان این اداره بتاریخ 10/10/1390 تعین بست گردد. قابل تذکر است که موصوف به لسانهای دری، پشتو و انگلیسی تسلط کامل دارد.