وظایف عمده

وظایف و مسئولیت های ریاست:

 •  طرح وترتیب پلان کاری ریاست در مطابقت به اهداف و پلان های استراتیژیک اداره
 •  ارائه مشوره در طرح پالیسی های منابع بشری به رئیس عمومی منابع بشری.
 •  تطبیق پالیسی های منابع بشری در مطابقت استراتیژی ها و پالیسی ها اداره.
 •  اداره ، رهبری، نظارت و تنظیم نمودن وظایف مربوط به استخدام وسوانح.
 •  تآمین ارتباطات وظیفوی مستمر با ک.م.ا.خ.م
 •  مشاوره، همکاری و حل مشکلات و معضلات تمام دیپارتمنت های تحت اثر
 •  طرح و ترتیب طرزالعمل ها (پروسیجر ها) به منظور موثریت ،مفیدیت و شفافیت و عرضه خدمات بهتر .
 •  تطبیق اصلاحات اداری بر اساس نیازمندی ها و ضرورت های اداره ارگانهای محلی به طور دوامدار.
 •  تطبیق قوانین، مقررات، لوایح و رهنمودها به ارتباط کارکنان خدمات ملکی در تمام امور به وقت و زمان معینه.
 •  استخدام افراد و اشخاص واجد شرایط و جذب کدرهای ورزیده از طریق سیستم رقابتی و رعایت اصل شایستگی و بی طرفی در سطح تمام ولایات و مرکز اداره.
 •  ترتیب و تنظیم جریان ارزیابی اجراات کارکنان خدمات ملکی و اتخاذ تصامیم در امر تطبیق و نتایج بعدی آن جهت ارتقای قدم ها در چوکات سیستم جدید رتب و معاشات
 •  تنظیم دفاتر سوانح و امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی اداره ارگانهای محلی و درج تمام معلومات در دیتابیس منابع بشری.

مسئولیت های وظیفوی:

 •  ترتیب پلان کاری مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
 •  تامین ارتباطات وظیفوی مستمر با ک. م ا.ا.خ.م غرض حصول و تطبیق رهنمود ها و پالیسیهای مربوط بخش استخدام.
 •  همکاری در ترتیب پلان استخدام ازطریق رقابت آزاد به همکاری ک. م ا.ا.خ.م جهت شناسائی و تعین افراد شایسته و کارفهم.
 •  تطبیق عملی سیستم جدید رتب ومعاشات به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی وسایراسناد تقنینی.
 •  نظارت از پروسه ترتیب اعلانات بست های خالی و اقدامات برای نشر گسترده آن از طریق رسانه های مختلف.
 •  نظارت و کنترول از درجه بندی کاندیدان و همکاری با کمیته استخدام داخلی وبورد تعیینات خدمات ملکی ک. م ا.ا.خ.م در پروسه ترتیب لست مختصر کاندیدان.
 •  اشتراک در پروسه امتحانات و مصاحبه های استخدام مامورین عالیرتبه در بورد تعیینات خدمات ملکی و نظارت از امور مصاحبه های کارکنان پائین رتبه که از طریق کمیته داخلی اداره استخدام میگردد.
 •  ترتیب پیشنهاد تقررکارکنان مرکزوولایات جهت اخذ منظوری از طریق ریاست عمومی منابع بشری.
 •  مراقبت از پروسه استخدام کارکنان و تنظیم امورکارکنان قراردادی مطابق طرزالعمل های مربوطه.
 •  مراقبت و کنترول از اجراات بخش های تحت اثردر موارد تقرر، تبدل،انفکاک، عزل ، وترتیب سوانح و دیتابس کارکنان اداره.
 •  ارائه مشوره های مسلکی در رابطه به امور بخش خویش به رئیس منابع بشری جهت تنظیم و انسجام بهتر امور.
 •  مراقبت ازترتیب سوانح کارکنان اداره مستقل ارگانهای محلی طبق قوانین ومقررات و طرزالعملها.
 •  مراقبت از تنظیم امور ذاتی کارکنان اداره و ترتیب پیشنهادات تقاعد، تمدید خدمت شان جهت اخذ نظر کمیسیون، توزیع سجل در رابطه به اجرای ارتقأقدم کارکنان.
 •  تنظیم و نظارت از امور ترتیب پلان های ارزیابی اجراآت کارکنان مرکزوولایات اداره مستقل ارگانهای محلی به کمک وهمکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
 •  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.