دستاوردها

 • تطبیق %85 پروسه رتب و معاش یا به عباره دیگر تقرر به تعداد (5797) کارمند در بخش مرکز و ولایات بدون شاروالی ها.
 • استخدام 32 معاونین ولایات کشور از طریق پروسه رقابت آزاد.
 • استخدام 186 ولسوال از طریق پروسه رقابت آزاد.
 • تکمیل ارزیابی اجراات سالانه بست های عالی رتبه در 28 ولایت.
 • ریفورم 11 شاروالی کشور به سیستم جدید رتب و معاش.
 • ایجاد آرشیف استندرد برای جابجا سازی دفاتر سوانح 10000 کارمند اداره.
 • مرور تمام لوایح وظایف، و از بین بردن 1500 عناوین مختلف، تنظیم 400 عناوین معیاری و ارتباط هر پست با لایحه وظایف آن.
 • ایجاد دیتابیس منابع بشری جهت ارائه سریع تمام معلومات مرتبط به تشکیل و کارکنان اداره.
 • تدویر جرگه های استخدام پیرامون استخدام کارکنان خدمات ملکی به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ولایات (زابل، کندهار، ارزگان، غزنی، نیمروز و خوست و غیره.
 • استخدام بیشتر از 180 تن کارشناس قراردادی در 34 ولایت کشور و استخدام بتعداد 87 تن کارمند قراردادی در بخش های مرکزی و برنامه های اداره مستقل ارگانهای محلی.
 • طرح و ترتیب ساختار تشکیلاتی اداره مستقل ارگانهای محلی و نهایی سازی آن از طریق کمیسون مستقل اصلاحات اداری و اخذ حکم مقام عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
 • تطبیق پروسه سیستم جدید رتب و معاش بر اساس نیازهای اداره مستقل ارگانهای محلی در سطح مرکز و ولایات.
 • اجرا نیاز سنجی  20 ولایت و 50 ولسوالی.
 • نظارت از تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت در  20 ولایت.
 • به تعداد 40 تن از کارمندان مرکزی این اداره تحت آموزش برنامه‌های لسان انگلسی و کمپیوتر قرار گرفتند .
 • تطبیق برنامه های ارتقای ظرفیت برای اعضای شاروالی و شوراهای ولایتی ولایات.
 • تدویر برنامهء آموزشی برای آمرین منابع بشری و مدیران ارتقای ظرفیت 34 ولایت در مورد مدیریت منابع بشری .
 • ترتیب برنامه‌های آگاهی‌دهی برای تمام کارمندان جدیدالتقرر در مرکز اداره.
 • نظارت از تدویر برنامهء آموزشی برای کامندان ریاست تفتیش داخلی.
 • آموزش برای آماده ساختن مربیان 22 ولایت بخاطر تدویر برنامه های ارتقای ظرفیت در ولایات.
 • نظارت از تدویر برنامهء آموزشی برای کارمندان مرکزی این اداره جهت مبارزه با حوادث غیر مترقبه در دفاتر و طرق استفاده از بالون‌های ضد حریق.