پلان ها

پلان سال 1391

 • تطبیق %65 پروسه رتب و معاش در مرکز و ولایات.
 • استخدام 32 معاونین ولایات کشور از طریق پروسه رقابت آزاد به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
 • استخدام 186 ولسوال از طریق پروسه رقابت آزاد به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.
 • تکمیل ارزیابی اجراات سالانه 279 بست عالی رتبه در 34 ولایت که شامل معاونین ولایات، روئسا، ولسوالان و آمرین منابع بشری میباشد که از طریق پروسه رقابت آزاد استخدام گردیده بود.
 • ریفورم 11 شاروالی کشور به سیستم جدید رتب و معاش.
 • ایجاد آرشیف استندرد برای جابجا سازی دفاتر سوانح کارمندان اداره.
 • مرور تمام لوایح وظایف، از بین بردن عناوین مختلف و تنظیم عناوین معیاری و ارتباط هر پست با لایحه وظایف آن.
 • ایجاد دیتابیس منابع بشری جهت ارائه سریع تمام معلومات مرتبط به تشکیل و کارکنان اداره.
 • تدویر جرگه های استخدام پیرامون استخدام کارکنان خدمات ملکی به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در ولایات.
 • استخدام 250 کارشناس قراردادی در 34 ولایت و استخدام 87 کارمند قراردادی در بخش های مرکزی و برنامه های اداره مستقل ارگانهای محلی.
 • تهیه اسناد مهم چون طرزالعمل منابع بشری و طرزالعمل عملیاتی، سیستم ثبت وسایل و تجهیزات اداره.

پلان سال 1392

 • ترتیب پلان منظم و تطبیقی منابع بشری برای سال 1392.
 • تطبیق %98 سیستم رتب و معاش در مرکز و ولایات.
 • تکمیل پروسه استخدام بست های معاونین و ولسوالی ها طبق طرزالعمل استخدام.
 • همکاری در طرح و تطبیق تفاهمنامه های ولایتی در هماهنگی با برنامه حاکمیت محلی افغانستان.
 • تطبیق سیستم جدید رتب و معاش در یازده شاروالی ولایات و استخدام تعداد از کارکنان شان باساس لیاقت و شایستگی.
 • به اعلان سپردن و اکمال بست های عالی رتبه کمبود در مرکز و ولایات.