وظایف عمده

وظایف ریاست مربوطه:

 • طرح وترتیب پلان کاری ریاست در مطابقت به اهداف و پلان های ستراتیژیک اداره.
 • ارائه مشوره در طرح پالیسی های منابع بشری به مقام اداره.
 • تطبیق پالیسی های منابع بشری در مطابقت استراتیژی ها و پالیسی ها  اداره.
 • اداره ، رهبری، نظارت و تنظیم نمودن وظایف مربوط به استخدام وسوانح و ارتقاء ظرفیت و انکشاف اداره.
 • تآمین ارتباطات وظیفوی مستمر با ک.م.ا.خ.م.
 • مشاوره، همکاری و حل مشکلات و معضلات ریاست های تحت اثر.
 • طرح و ترتیب طرزالعمل ها (پروسیجر ها) به منظور موثریت ،مفیدیت و شفافیت و عرضه خدمات بهتر .
 • تطبیق اصلاحات اداری بر اساس نیازمندی ها و ضرورت های  اداره ارگانهای محلی به طور دوامدار.
 • تطبیق قوانین، مقررات، لوایح و رهنمودها به ارتباط کارکنان خدمات ملکی در تمام امور به وقت و زمان معینه.
 • رهبری پروسه استخدام افراد و اشخاص واجد شرایط و جذب کدرهای ورزیده از طریق سیستم رقابتی و رعایت اصل شایستگی و بی طرفی در سطح تمام ولایات و مرکز اداره.
 • نظارت از ترتیب و تنظیم جریان ارزیابی اجراات کارکنان خدمات ملکی و اتخاذ تصامیم در امر تطبیق و نتایج بعدی آن جهت ارتقای قدم ها در چوکات سیستم جدید رتب و معاشات.
 • کنترول و نظارت از تنظیم دفاتر سوانح و امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی اداره ارگانهای محلی و درج تمام معلومات در دیتابیس منابع بشری.
 • رهبری و تنظیم امور ارتقای ظرفیت، انکشاف اداره و تطبیق پالیسی های منابع بشری در اداره مستقل ارگانهای محلی.
 • طرح و تهیه برنامة کاری ریاست با در نظر داشت برنامهء اولویت بندی شده حکومتداری محلی (NPPLG) ، ستراتیژی، اهداف و دیدگاه‌ های اداره مستقل ارگانهای محلی.
 • ارایه مشوره‌ های سودمند در ایجاد پالیسی‌های منابع بشری به مقامات اداره جهت حصول اهداف اداره .
 • رهبری و نظارت از تمام فعالیت ‌ها در امور ریاست ارتقای ظرفیت و انکشاف اداره.
 • تأمین روابط مؤثر با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در قسمت برنامه های آموزشی و طی مراحل اسناد تشکیلاتی مرکز و ولایات.
 • تأمین روابط مؤثر با نهاد های تمویل کننده و همکاری در بخش برنامه های آموزشی و ارتقای ظرفیت در خارج از کشور.

مسئولیت های وظیفوی:

 • ترتیب پلان کاری مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
 • تامین ارتباطات وظیفوی مستمر با ک. م ا.ا.خ.م  غرض حصول و تطبیق رهنمود ها و پالیسیهای مربوط بخش استخدام.
 • تهیه و ترتیب پلان استخدام ازطریق رقابت آزاد به همکاری ک. م ا.ا.خ.م جهت شناسائی و تعین افراد شایسته و کارفهم.
 • تطبیق عملی سیستم جدید رتب ومعاشات به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی وسایراسناد تقنینی.
 • نظارت از پروسه ترتیب اعلانات بست های خالی و اقدامات برای نشر گسترده آن از طریق رسانه های مختلف.
 • نظارت و کنترول از درجه بندی کاندیدان و همکاری با کمیته استخدام داخلی وبورد تعیینات خدمات ملکی ک. م ا.ا.خ.م  در پروسه ترتیب لست مختصر کاندیدان.
 • اشتراک در پروسه امتحانات و مصاحبه های استخدام مامورین عالیرتبه در بورد تعیینات خدمات ملکی و نظارت از امور مصاحبه های کارکنان پائین رتبه که از طریق کمیته داخلی اداره استخدام میگردد.
 • ترتیب پیشنهاد تقررکارکنان مرکزوولایات جهت اخذ منظوری از طریق ریاست عمومی منابع بشری.
 • مراقبت از پروسه استخدام کارکنان و تنظیم  امورکارکنان  قراردادی مطابق طرزالعمل های مربوطه.
 • مراقبت و کنترول از اجراات بخش های تحت اثر در موارد تقرر، تبدل،انفکاک، عزل ، و ترتیب سوانح و دیتابس کارکنان اداره.
 • ارائه مشوره های مسلکی در رابطه به امور بخش خویش به مقامات اداره جهت تنظیم و انسجام بهتر امور.
 • نظارت از ترتیب سوانح کارکنان اداره مستقل ارگانهای محلی  طبق قوانین ومقررات و طرزالعملها.
 • مراقبت از تنظیم امور ذاتی کارکنان اداره و ترتیب پیشنهادات تقاعد، تمدید خدمت شان جهت اخذ نظر کمیسیون، توزیع سجل در رابطه به اجرای ارتقأقدم کارکنان.
 • تنظیم و نظارت از امور ترتیب پلان های ارزیابی اجراآت کارکنان مرکزوولایات اداره مستقل ارگانهای محلی به کمک وهمکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.
 • طرح و ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت به پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف تعیین شده.
 • ارائه مشوره ها مسلکی در طرح و تطبیق خط مشی، پالیسیها، پروسیجر ها و پلانگذاری منابع بشری با در نظر داشت اهداف و برنامهء اولویت بندی شده حکومتداری محلی (NPPLG).
 • طرح، تدوین و تطبیق پالیسی تشکیلاتی اداره جهت ارائه آن به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اخذ منظوری آن از مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان.
 • مراقبت از چگونگی تطبیق اهداف، برنامه ها و اجراأت کاری ریاست های تحت اثر غرض رسیدن به اهداف عمومی اداره.
 • رعایت قوانین، فرامین، مصوبات واحکام ریاست جمهوری در اجراأت کاری ریاست مربوطه.
 • تطبیق سیستم جدید رتب ومعاش به همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی مطابق به قانون کارکنان خدمات ملکی وسایر اسناد تقنینی در بخش هایکه تحت ریفرم قرار نگرفته اند.
 • مراقبت از پروسه طرح و ترتیب ساختار تشکیلاتی اداره با در نظرداشت اسناد تقنینی، معیار ها و نیازمندی بخش های مرکزی و ولایتی اداره جهت طی مراحل و اجراأت بعدی.
 • جلب همکاری و تامین روابط دوامدار با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سایر بخش های دولتی، غیر دولتی و تمویل کنندگان جهت تنظیم امور برنامه های آموزشی و بورسیه های خارج از کشور.
 • تأمین ارتباط و ایجاد هم آهنگی با بخش های ذیربط ولایات به منظور تنظیم امور ارتقای ظرفیت، انکشاف اداره، رفاه، صحت، مصؤنیت ورسیدگی به شکایات کارکنان.
 • نظارت از پروسه نیازسنجی، برنامه ریزی، تدویر و تطبیق برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارکنان و رعایت رهنمود های تربیوی، اموزشی و پالیسی های مربوط آن.
 • اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات واهداف اداره سپرده میشود.
 • نظارت از تدویر برنامهء آموزشی برای اراکین عالیرتبه به سطح مرکز و ولایات کشور.
 • همکاری مستقیم و همه جانبه در طرح، تدویل و نهایی‌سازی و تطبیق رهنمود نفی هر نوع تبعیض در اداره مستقل ارگانهای محلی.