مبارزه علیه فساد اداری

 اداره مستقل ارگانهای محلی مصمم است که یک کمیته مبارزه علیه فساد اداری را در اداره مرکزی تاسیس نماید تا بتواند این کمیته تمام موضوعات چون پالیسی مبارزه با فساد اداری، پلانها و رهنمودها و موارد که نیاز به مبارزه علیه فساد اداری میباشد تنظیم و پیگری نماید.

 

 مسئولیت اداره مستقل ارگانهای محلی و فشرده پالیسی ادارات محلی در رابطه به مبارزه علیه فساد اداری:

پالیسی ادارات محلی در زیادتر موارد این اداره را مؤظف نموده، تا ادارات تحت اثر خویش را از طریق برنامه های متعدد خویش را در عرصة مبارزه علیه فساد اداری روی دست گرفته و موارد فساد را بصورت شفاف شناسای، موضوع را در هماهنگی با اداره مرکزی تحت ریاست رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی مورد پیگرد و اقدامات لازم قرار میدهند.

به همین سبب است که ریاست عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی تصمیم گرفته تا کمیته ای با صلاحیت را تحت رهبریت خویش بمنظور مبارزه علیه فساد اداری غرض بررسی و ارزیابی و شناسائی موارد و منابع فساد تشکیل نموده است، تا بتواند از اینطریق فرصتهای مخفی ساختن فساد را در ادارات مرکزی و محلی منتفی نماید.

 

هدف از ایجاد کمیته مبارزه علیه فساد اداری :

 1. تشخیص، رسیدگی و پیگری تمام موارد مخفی و اشکار فساد در اداره مرکزی و در سطح ولایات و ولسوالیها
 2. ترتیب ستراتیژی مبارزه با فساد اداری
 3. ترتیب رهنمود های مشخص در رابطه به مبارزه علیه فساد اداری

وظایف کمیته مبارزه علیه فساد اداری:

 • این کمیته مسئولیت رسیده گی به موضوعات مالی، تدارکاتی، شاروالیها، پروژه های انکشافی، ولسوالیها را در تمام سطوح ولایات دارا میباشد.
 • کمیته مسئولیت دارد تا موضوعات فساد اداری را که از طریق مردم، اجتماع، رسانه های صوتی و تصویری و منابع مختلف انعکاس داده میشود، مورد بررسی همه جانبه قرار داده، به اسرع وقت مقام اداره را با ارائیه اسناد موثق از صحت و عدم صحت آن آگاه سازد.
 • در صورت لازم کمیته مؤظف است تا غرض بررسی و ارزیابی و جستجوی حقایق کشفی، به تمام ولایات و ولسوالیهای افغانستان سفر نمایند.
 • شناسایی تمام موارد مخفی و آشکار فساد اداری در اداره مرکزی، بشمول تمام ریاستها، برنامه ها و عموم ادارات محلی در سطح ولایات و ولسوالیها.
 • ایجاد اداره سالم، زدودن سوی استفاده های شخصی، سمتی، لیسانی وغیره از موقف و اسباب و لوازمات دولتی.
 • جهت جمع آوری معلومات دقیق و مؤثق، کمیته میتوانند ارتباطات شان را به ارگانهای امنیتی و کشفی تأمین نماید.
 • رسیده گی به موارد فساد که از ارگانهای دولتی ذیربط عنوان ارگانهای محلی مواصلت میورزد.
 • رسیده گی و ارزیابی موضوعاتی که از طریق مردم، رسانه های جمعی، و منابع مختلف صورت میگیرد.
 • بلند بردن سطح آگاهی مردم در نقاط دور دست راجع به حق اعتراض شهر وندی.

 

تشکیل و ترکیب اعضای کمیته مبارزه علی فساد اداری:

 1. رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی (به حیث رئیس کمیته)
 2. رئیس دفتر مقام اداره (بحیث سکرتر کمیته)
 3. رئیس تفتیش داخلی (بحیث عضو کمیته)
 4. رئیس نظارت و ارزیابی (بحیث عضو کمیته)
 5. رئیس عمومی منابع بشری (بحیث عضو کمیته)
 6. معین پالیسی و مسلکی (در صورت ضرورت)
 7. معین مالی و اداری ( در صورت ضرورت)
 8. رئیس ....
 • جمعاً این کمیته به تعداد (      ) نفر اعضاء میداشته باشد.
 • رئیس بشمول تمام اعضاء، مدت یکسال فعالیت مینمایند.

 

مدیریت:

 

 • جلسات:
 • کمیته مبارزه علیه فساد اداری معمولا ماه یک تدویر جلسه مینماید.
 • در غیاب رئیس، معین پالیسی و مسلکی ریاست جلسه را به عهده داشته میباشد
 • در صورت نیاز جلسات محدود به تقسیم اوقات نورمال نمی باشد. در این صورت جلسات فوق العاده از طرف رئیس کمیته تدویر میگردد.
 • اجندا و مینوت جلسات توسط سکرتریت کمیته ترتیب میگردد

 

 

 • سند سازی:
 • فیصله های کمیته به شکل مصوبات توسط سکرتریت نگهداری میشود

 

 • ارتباطات:
 • برای تامین ارتباطات بیرونی در رابطه با موضوعات فساد اداری ریاست دفتر از اداره نماینده گی میکند
 • در سطح سیاسی، رئیس و سکرتریت کمیته ارتباطات را تامین میسازند

 

روش کاری (میکانیزم) کمیته مبارزه علیه فساد اداری:

 • این کمیته مسئولیت دارد تا کارکردها و فعالیتهای خویش را، با ریئس عمومی اداره  مستقل ارگانهای محلی گزارش بدهند.
 • کمیته مؤظف است، کار کردهای خویش را بر علاوه حالات غیر مترقبه، (مطالبه عاجل) حد اقل در طول 3 ماه، طور ((ربعوار)) بریاست دفتر و کاپی آنرا به معینیتهای محترم اداره ارائیه نمایند.
 • کارکردها و فعالیتهای این کمیته، در ختم یک سال تعیین شده، از طرف رئیس عمومی اداره مستقل ارگانهای محلی جهت مؤثریت و عدم مؤثریت مورد ارزیابی قرار داده میشود..

 

جنبه حقوقی و هماهنگی

 

 • جنبه حقوقی با اداره عالی مبارزه به فساد اداری ، ستره محکمه، لوی څارنوالی، ریاست عمومی امنیت ملی ؟؟؟؟؟
 • هماهنگی و روش کاری با اداره عالی مبارزه با فساد اداری، ستره محکمه، لوی سارنوالی، ریاست عمومی امنیت ملی، دیگر ادارات.....؟؟؟؟؟