تماس با ما

آدرس: چهارراهی آریانا پهلوی سفارت ایتالیا ـ کابل

تیلفون: 0202104708

ایمیل آدرس: info@idlg.gov.af