بست های خالی سیستم جدید رتب معاشات

اعلان کاریابی : ۱

اداره مستقل ارګانهای محلی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست دوم، پست: معاونیت ولایت پنجشیر ،کندهار و بلخ) را به خاطر استخدام کارمند شایسته و کارفهم درپروسه رقابت آزاد قراردهد.بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشته باشند، رسانیده میشود تا خود را درپست فوق الذکر کاندید نمایند.
عنوان وظیفه: معاونیت ولایت پنجشیر ،کندهار و بلخ
رتبه: دوم
اداره: اداره مستقل ارګانهای محلی
موقعیت: ولایات مربوطه
تاریخ آغاز: ۲۰۱۵/۰۵/ ۲۶
تاریخ ختم: ۲۰۱۵/۰۶/ ۰۷
اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشراعلان الی تاریخ ختم اعلان می توانند فورمه های مخصوص در خواستی را ازساعت 9 قبل از ظهر الی ختم ساعت کار از مؤظفین ریاست اجرائیه بورد تعیینات خدمات ملکی واقع محوطه صدارت سابقه اخذ وبعد از خانه پوری دو باره به ایشان بسپارند.

 

اعلان کاریابی : ۲

اداره مستقل ارگانهای محلی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست دوم، پست: ریاست منابع بشری ( ولایت ارزگان، بادغیس ،بامیان، بلخ ، پروان ،پکتیکا ، پنجشیر ، خوست ، دایکندی، زابل ،سرپل ،سمنگان ،غور ،کابل ،کنر، لغمان ،لوگر ،نورستان، نیمروز و هلمند)) را به خاطر استخدام کارمند شایسته و کارفهم درپروسه رقابت آزاد قراردهد.بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشته باشند، رسانیده میشود تا خود را درپست فوق الذکر کاندید نمایند.
عنوان وظیفه: ریاست منابع بشری ( ولایت ارزگان، بادغیس ،بامیان، بلخ ، پروان ،پکتیکا ، پنجشیر ، خوست ، دایکندی، زابل ،سرپل ،سمنگان ،غور ،کابل ،کنر، لغمان ،لوگر ،نورستان، نیمروز و هلمند)
رتبه: دوم
اداره: اداره مستقل ارګانهای محلی
موقعیت: ولایات مربوطه
تاریخ آغاز: ۲۰۱۵/۰۵/ ۲۶
تاریخ ختم: ۲۰۱۵/۰۶/ ۰۷
اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشراعلان الی تاریخ ختم اعلان می توانند فورمه های مخصوص در خواستی را ازساعت 9 قبل از ظهر الی ختم ساعت کار از مؤظفین ریاست اجرائیه بورد تعیینات خدمات ملکی واقع محوطه صدارت سابقه اخذ وبعد از خانه پوری دو باره به ایشان بسپارند.

 

اعلان کاریابي ۳ :

اداره مستقل ارگانهای محلی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست دوم، پست: رئیس دفتر ولایات ننگرهار، میدان وردک، کندهار و فراه) را به خاطر استخدام کارمند شایسته و کارفهم درپروسه رقابت آزاد قراردهد.بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشته باشند، رسانیده میشود تا خود را درپست فوق الذکر کاندید نمایند.
عنوان وظیفه: رئیس دفتر ولایات ننگرهار، میدان وردک، کندهار و فراه
رتبه: دوم
اداره: اداره مستقل ارګانهای محلی
موقعیت: ولایات مربوطه
تاریخ آغاز: ۲۰۱۵/۰۵/ ۲۶
تاریخ ختم: ۲۰۱۵/۰۶/ ۰۸
اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشراعلان الی تاریخ ختم اعلان می توانند فورمه های مخصوص در خواستی را ازساعت 9 قبل از ظهر الی ختم ساعت کاراز مؤظفین ریاست اجرائیه بورد تعیینات خدمات ملکی واقع محوطه صدارت سابقه اخذ وبعد از خانه پوری دو باره به ایشان بسپارند.

 

اعلان کاریابی ۴ :

اداره مستقل ارگانهای محلی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست دوم، پست: ریاست تخنیکی و سکتوری ولایت سرپل و جوزجان) را به خاطر استخدام کارمند شایسته و کارفهم درپروسه رقابت آزاد قراردهد.بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشته باشند، رسانیده میشود تا خود را درپست فوق الذکر کاندید نمایند.
عنوان وظیفه: ریاست تخنیکی و سکتوری ولایت سرپل و جوزجان
رتبه: دوم
اداره: اداره مستقل ارګانهای محلی
موقعیت: ولایات مربوطه
تاریخ آغاز: ۲۰۱۵/۰۵/ ۲۶
تاریخ ختم: ۲۰۱۵/۰۶/ ۰۷
اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشراعلان الی تاریخ ختم اعلان می توانند فورمه های مخصوص در خواستی را ازساعت 9 قبل از ظهر الی ختم ساعت کاراز مؤظفین ریاست اجرائیه بورد تعیینات خدمات ملکی واقع محوطه صدارت سابقه اخذ وبعد از خانه پوری دو باره به ایشان بسپارند.

 

اعلان کاریابي ۵ :
اداره مستقل ارگانهای محلی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد تا (بست دوم، پست: ریاست مالی واداری ولایت میدان وردک ،لوگر، سرپل ،پنجشیر و بادغیس) را به خاطر استخدام کارمند شایسته و کارفهم درپروسه رقابت آزاد قراردهد.بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از زن و مرد که تابعیت افغانی داشته باشند، رسانیده میشود تا خود را درپست فوق الذکر کاندید نمایند.
عنوان وظیفه: ریاست مالی واداری ولایت میدان وردک ،لوگر، سرپل ،پنجشیر و بادغیس
رتبه: دوم
اداره: اداره مستقل ارګانهای محلی
موقعیت: ولایات مربوطه
تاریخ آغاز: ۲۰۱۵/۰۵/ ۲۶
تاریخ ختم: ۲۰۱۵/۰۶/ ۰۸
اشخاص واجد شرایط از تاریخ نشراعلان الی تاریخ ختم اعلان می توانند فورمه های مخصوص در خواستی را ازساعت 9 قبل از ظهر الی ختم ساعت کاراز مؤظفین ریاست اجرائیه بورد تعیینات خدمات ملکی واقع محوطه صدارت سابقه اخذ وبعد از خانه پوری دو باره به ایشان بسپارند.