اعلانات استخدام

بمنظور سپردن کار به احل کار و تحقق اهداف جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلانات قبلی تعداد یک بست رتبه (4) طراح و دیزاینر ریاست دفتر، اداره مستقل ارگانهای محلی از طریق رقابت آزاد با رعایت تشکیل منظور شده سال 1394 به سیستم جدید رتب و معاش به اعلان رقابتی برای بار دوم سپرده میشود.