برنامه بازگشت به صلح و زندگی صلح آمیز

برنامۀ صلح، مصالحۀ ملی و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز افغانستان

برنامۀ صلح چیست؟

برنامۀ صلح، مصالحۀ ملی و بازگشت به زندگی مسالمت آمیز براساس سفارشات جرگۀ مشورتی صلح که در جوزای سال 1389برگزار شد و در آن بیش از 1600 تن از نمایندگان مردم افغانستان حضور به هم رسانیده بودند، طرح و تدوین گردید. این برنامه که رهبری آن را شورای عالی صلح به عهده دارد و مشترکا توسط چندین ارگان سکتوری و امنیتی عملی می شود، در کانفرانس بین المللی کابل مورد تأیید قرار گرفت و توسط فرمان شماره 43 مقام عالی ریاست جمهوری توشیح گردید.

این برنامه، مخالفین مسلح و رهبرانشان را که در چوکات گروپ های افراطی قرار دارند، تشویق می نماید تا از خشونت و عملیات هراس افکنی دست کشیده و به پروسۀ صلح بپیوندند تا مانند تمام اتباع افغانستان در یک فضای صلح و آرامش زندگی نمایند.

برنامۀ صلح و برگشت به زندگی مسالمت آمیز طی سه مرحله اجراء می گردد:

 • — دسترسی اجتماعی، اعتماد سازی و مذاکره
 • — ملکی سازی
 • — تحکیم صلح

وظایف اساسی اداره مستقل ارگان های محلی در راستای تطبیق برنامه صلح برمبنای فرمان شماره 43 مقام ریاست جمهوری و هدایات مشترک:

 • — حمایت از مساعی شورای عالی صلح و دارالانشای مشترک شورای عالی صلح
 • — حمایت از دفاتر والی ها و ولسوال ها در راستای ایجاد سیستم های لازم و ارتقای ظرفیت این نهادها در زمینه رهبری برنامه صلح
 • — حمایت های لازم از مساعی کمیته صلح ولایتی و دارالانشای مشترک صلح ولایتی
 • — ایجاد هماهنگی های لازم در بین اداره مستقل ارگان های محلی و دارالانشای شورای عالی صلح
 • — ایجاد هماهنگی های لازم در بین دفاتر والی ها با کمیته صلح ولایتی، دارالانشای مشترک صلح ولایتی، ارگان های امنیتی و ادارات خدماتی و پالیسی ساز در سطح محلی (واحدهای دومی).
 • — ایجاد هم افزایی و تقویت متقابل اهداف حکومتداری خوب اداره مستقل ارگان های محلی و ابتکارات برنامه صلح
 • — تسهیل ارتباطات استراتیژیک در سطح ملی و محلی
 • — حمایت از انجام نظارت و ارزیابی فعالیت های مربوط به برنامه صلح در سطح محلی و حصول اطمینان از قرار داشتن آنها در مسیر اهداف و نتایج مورد نظر برنامه صلح، آشتی ملی و ادغام مجدد افغانستان
 • — حمایت از والی ها و ولسوال ها در راستای بسیج و تقویت ساختارهای محلی با هدف تطبیق موثر برنامه صلح
 • — ایجاد هماهنگی در بین ولایات و مرکز با هدف تقویت ارتباطات و گزارش دهی منظم در زمینه پیشرفت های برنامه صلح و تسهیل شریک سازی معلومات در بین ادارات و نهادهای ذیدخل.
 • — حمایت از والی ها در راستای مدیریت پروژه های انکشافی و تدویر کنفرانس ها، پلانگذاری مشترک، طرح پروژه های انکشافی و سایر امور مربوطه. ایجاد هم خوانی و ارتباط در بین نیازهای پروسه ادغام مجدد با سایر برنامه های انکشافی و حکومتداریوالی به حیث مسؤول اول اجرایی در سطح ولایت رهبری پروسۀ صلح را در سطح ولایت به عهده دارد.

 

مسؤولیتهای والیها در قبال برنامۀ صلح:

 • والی به حیث مسؤول اول اجرایی در سطح ولایت رهبری پروسۀ صلح را در سطح ولایت به عهده دارد.
 • والیان، رهبری عمومی پروسۀ صلح را به عهده داشته، فعالیت های صلح ولایتی را با کمک کمیته های امنیتی و انکشافی هماهنگ می سازند و از فعالیت کمیته های صلح بطور همه جانبه حمایت می نمایند. به همین ترتیب والی ها برای رسیدگی به مسایل مشخص که مانع بازگشت مخالفین به زندگی مسالمت آمیز می گردد یا مصئونیت کسانی که به این پروسه می پیوندند با خطر مواجه باشد را با ایجاد هیئت های مختلف از هر سه کمیته حل و فصل می سازند.

 

ولسوال به حیث مسؤول اول اجرایی ولسوالی رهبری پروسۀ صلح را در سطح ولسوالی به عهده دارد.

• ولسوالان، رهبری عمومی پروسۀ صلح را تحت هدایت والی ها در سطح ولسوالی ها به عهده دارند. آنان مسؤول تبلیغ، ترویج، تطبیق و مذاکره با مخالفان مسلح در سطح ولسوالی ها می باشند. ولسوال ها علمای دینی، بزرگان قومی، نهادهای مدنی و شوراهای سنتی و مردم را در حمایت از برنامه صلح شامل می سازد.ولسوال ها پروژه های انکشافی را تحت هدایت مقام ولایت و با همکاری سکرتریت دارالانشای مشترک کمیته صلح ولایتی اولویت بندی، طرح و جهت منظوری به مقام ولایت پیشنهاد می نمایند.

 

مسؤولیتهای شوراهای ولایتی در قبال برنامۀ صلح:

 • شوراهای ولایتی نمایندگان واقعی مردم هستند زیرا توسط انتخابات آزاد و در نتیجۀ رای مستقیم مردم به وجود می‌آیند. اعضای شوراهای ولایتی باید به طور منظم، با مردم حوزه‌های انتخابی شان در در امور مربوطه در تماس باشند.
 • شورای ولایتی ساختاری را جهت همکاری و مشارکت مردم و نهادهای جامعۀ مدنی با ادارۀ ولایت در زمینۀ برنامه صلح ایجاد خواهد کرد. شورای ولایتی به شکل منظم جلسات مشورتی را با شهروندان و نهادهای جامعۀ مدنی به شمول شوراهای سنتی و جرگه‌ها در این باره دایر خواهد نمود. شورای ولایتی مردم و جامعۀ مدنی را تشویق به سهم‌گیری در امور برنامۀ صلح در سطح محلی می‌نماید.

 

نقش شاروالی ها در برنامه صلح از قرار زیر است:

• همکاری در قسمت نشر پیام های صلح از طریق ارائه تسهیلات بل بوردها و دیگر موارد.

• توزیع نمرات رهایشی با نرخ دولتی و به طور اقساط.

• همکاری با دارالانشای صلح ولایتی در طرح پروژه های انکشافی.

 

اهداف ایجاد واحد حمایوی برنامۀ صلح در ادارۀ مستقل ارگانهای محلی:

• نهادینه ساختن مالکیت و نقش والی ها در رهبری برنامه صلح براساس فرمان شماره 43 مقام عالی ریاست جمهوری به مثابه کسانی که رهبری برنامه صلح را در سطح ولایات به عهده دارند.

• نهادینه ساختن نقش ولسوال ها به حیث کسانی که تحت رهبری والی ها مسؤولیت هماهنگی و پیشبرد برنامه صلح را در سطح ولسوالی ها و محلات به عهده دارند.

• ایجاد هماهنگی و تقویت همکاری در بین دفاتر والی ها با کمیته صلح ولایتی، دارالانشای مشترک صلح ولایتی و ادارات امنیتی و خدماتی دخیل در برنامه صلح.

 

وظایف و مسؤولیتهای واحد حمایوی برنامۀ صلح هماهنگ سازی فعالیتهای برنامۀ صلح در بین ادارۀ مستقل ارگانهای محلی و نهادهای ملی و محلی

• مسوول این واحد نمایندۀ با صلاحیت ادارۀ مستقل ارگانهای محلی در دارالإنشای مشترک برنامۀ صلح بوده و مسؤولیت مدیریت و هماهنگی این برنامه را در سطح مرکز، ولایات و ولسوالی ها به عهده دارد.

• حمایت از برنامۀ صلح، شریک ساختن موضوعات مربوطه با مقامات ادارۀ مستقل ارگانهای محلی در سطح مرکزی و محلی و اشتراک در مجالس مربوط به برنامه

• پیگیری تصامیم مربوط به ادارۀ مستقل ارگان های محلی، حصول اطمینان از تطبیق تصامیم اتخاذ یافته در سطح محلی از طریق دفاتر والیان و ولسوالان.در ادارۀ مستقل ارگانهای محلی

 

پلان های دراز مدت و کوتاه مدت واحد حمایوی برنامۀ صلح

واحد حمایوی برنامه صلح تاکنون پلان های کاری 3 ساله، سالانه، ربعوار و سفر به لایات را طرح نموده است.

ویژگی های عمده این پلانها از قرار زیر است:

 1. این پلان براساس پلان کاری سه ساله برنامه صلح طرح شده است
 2. اهداف و فعالیت های مربوط به اداره مستقل ارگان های محلی به طور دقیق و جامع درج شده است.
 3. افق زمانی آن مطابق با برنامه دارای اولویت ملی برای حکومتداری محلی می باشد.

 

پلان سفر به ولایت ها

هدف:

بررسی اجراآت به عمل آمده در ولایات، ایجاد هماهنگی و همکاری بهتر در میان ادارات امنیتی و خدماتی در سطح ولایت و افزایش مالکیت و رهبری اداره محلی در پروسه صلح می باشد. هماهنگ کنندگان واحد حمایوی صلح براساس پلان سفر به ولایات واحد حمایوی برنامه صلح تاکنویژگی ها ون به بیشتر از 11 ولایت سفر نموده اند و قرار است در ربع اول سال 2013 به بیشتر از 18 ولایت دیگر سفر نمایند.