برنامه تحکیم ثبات در مناطق کلیدی

ریاست تحکیم ثبات

اشاره: ریاست تحکیم ثبات به عنوان یکی از بخش های کلیدی اداره مستقل ارگانهای محلی در سال 1386 به این اداره ملحق گردیده و فعالیت های را در زمینه انکشاف زیربناها و ایجاد تعمیرات برای ولسوالی ها انجام داده است. اکنون جزئیات معرفی، فعالیت ها و دست آورد های این ریاست را از زبان محترم هیواد توخی رئیس اداره تحکیم ثبات باهم می خوانیم: برنامه تحكيم ثبات كه در سال 1383 به ...