معین شاروالی ها

محترم عبدالباقی پوپل طی حکم شماره 2234 مؤرخ 14-11-1394 بحیث معین امور شاروالی های افغانستان از سوی رئیس جمهور در بست متذکره تعیین گردید. ایشان پیش از این، برای مدت 10 سال بحیث مدیر و هماهنگ کنندۀ ارشد برنامه در دفتر هبیتات ملل متحد ایفای وظیفه می نموده است. آقای پوپل در ادارۀ هبیتات در خصوص تحکیم حکومت داری خوب در شاروالی ها بصورت کُل، و بهبود مسکن غیر رسمی بصورت خاص، کار نموده است. موصوف در سمت مدیر ساحوی در جنوب افغانستان، تمامی برنامه های چند بعدی هبیتات، بشمول برنامه همبستگی ملی 9 ولسوالی را تنظیم و اداره می نمود. آقای پوپل همچنین برای سال های متعددی در مرکز اسکان بشری ملل متحد، و نیز در ادارات یونیسف و کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان در کندهار، ایفای وظیفه نموده است.

نامبرده حامل دیپلوم تحصیلات فوق لسانس در مدیریت اراضی و تنظیم مسکن غیر رسمی از انستیتیوت مطالعات توسعه شهری و مسکن هالند بوده و ماستری خود را در مدیریت تجارت از پوهنتون پریستون (شاخۀ پاکستان) بدست آورده و نیز دارای درجه تحصیلی در امور مخابرات از پوهنتون کابل می باشد. آقای پوپل اخیراً  دکتورای خود را از پوهنتون بین المللی اتلانتیک بدست آورده است.

.