برنامه های حمایوی شاروالی ها

 1. برنامه حمایت شاروالیها برای شهروندان زونهای افغانستان (رمپ اپ)
 2. برنامه رمپ اپ با تمویل مالی دفتر امداد ایالات متحده امریکا : در 33 شاروالیهای مراکز ولایات افغانستان به مدت سه سال با مبلغ مجموعی بودجه USD 270,000,000
 3. اهداف عمده:
  1. ارتقای ظرفیت
  2. ارایه خدمات و اجرای پروژه های فیزیکی
  3. رشد عواید
  4. آگاهی عامه

 

 1. برنامه حمایت از حکومتداری افغانستان – پروگرام انکشافی ملل متحد
 2. در 5 بخش عمده برای تمامی ریاست های اداره مستقل ارگانهای محلی و با بودجه 12.8 ملیون دالر امریکایی برای شاروالیها برای مدت 5 سال
 3. اهداف:
  1. ارتقای ظرفیت
  2. رشد عواید

 

 1. دفتر اسکان بشر ملل متحد (هبیتات)
 • دفتر هبیتات با بودجه 30 ملیون دالر امریکایی به مدت دو سال در هفت شاروالی (مزار ، بامیان ، چاریکار ، هرات، کندهار ، لشکرگاه و جلال آباد)
 • اهداف:
  1. حمایت حکومتداری محلی (شورا های محل)
  2. ارایه خدمات اجتماعی
  3. ارتقای ظرفیت

 

 1. برنامه اداره و اصلاح زمین برای افغانستان به کمک مالی دفتر USAID
 2. اصلاح اسکان غیر رسمی
 3. جلب سرمایه گذاری خصوصی

 

 1. دفتر جی آی زید جرمنی / برنامه امداد زون شمال
 2. بهبود حکومتداری خوب با اشتراک مردم و ارایه خدمات اولیه با پروژه های عام المنفعه در 5 ولایت زون شمالکشور