ریاست عمومی امور شاروالی ها

ریاست عمومی امور شاروالی ها مسئول حمایت، رهنمایی، رهبری، نظارت و کنترول تمامی شاروالی های افغانستان بدون از شاروالی کابل را دارا میباشد.

جهت معلومات بیشتر لطفاً به ویب سایت ریاست عمومی امور شاروالی ها مراجعه نمایید.

دیدگاه و ماموریت

 • دیدگاه
  • ایجاد تغییرات مثبت در زنده گی شهروندان افغانستان از طریق فراهم نمودن زمینه شهرنشینی و حکومتداری خوب شهری.
 • ماموریت
  • ریاست امور شاروالیها به مثابه تنظیم کننده امور شاروالیهای ولایات و ولسوالیها به تآسی از قانون اساسی ، قانون شاروالیها و سایر قوانین جاری و نافذه کشور  به گونه اجرا کننده و تحقق دهنده پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی در عمل بوده و رسالت آن پیگیری از مشی جمهوری اسلامی افغانستان در واحد های غیر بودجوی دولت میباشد.

 

اهداف و وظایف

ریاست عمومی امور شاروالیها یکی از ریاست های عمده اداره مستقل ارگانهای محلی بوده که برای رهبری، حمایت، نظارت و کنترول شاروالی های ولایات و ولسوالی ها بدون از شاروالی کابل فعالیت مینماید و مسئولیت فراهم نمودن حاكميت بهتر از طريق ايجاد و تقويت نهادهای دولتي در ولايات بمنظور:

 • ایجاد حاكميت آزاد و شفاف، حسابده، مشاركتی، مؤثر، فراگير و همه شمول را بر اساس توافق عامه و حاكميت قانون در سطح محلی.
 • ايجاد و تقويت نهادهای دولتی بمنظور مشاركت مردم در حاكميت، و جستجو راه های بهتر عرضه خدمات و تأمين حقوق.
 • تلاش های پیگیر در از بين بردن تبعيض عليه زنان،
 • انكشاف سرمايه های انسانی و ايجاد مديريت و رهبری بهتر بمنظور مشاركت كامل آنها در همه ابعاد زنده گی.
 • مصمم در از بين بردن فساد اداری در سكتورهای عامه و خصوصی و ايجاد يك محيط مساعد، شفاف و حسابده در دراز مدت.

 

معرفی رئیس عمومی امور شاروالی ها

رئیس ریاست عمومی امور شاروالی ها آقای عبدالباقی پوپل می باشد که قبل از تصدی این پست، برای مدت 10 سال بحیث مدیر و هماهنگ کننده ارشد برنامه در اداره هبیتات ملل متحد ایفای وظیفه می نمود. آقای پوپل در اداره هبیتات در ایجاد حکومت داری خوب در شاروالی ها بصورت کل، و بهبود مسکن غیر رسمی بصورت خاص، کار نموده است. موصوف در سمت مدیر ساحوی برنامه در جنوب افغانستان، تمام برنامه های چند بعدی هبیتات بشمول برنامه همبستگی ملی 9 ولسوالی را تنظیم و اداره می نمود. آقای پوپل همچنان برای سال های متعدد در مرکز اسکان بشری ملل متحد، و نیز در ادارات یونیسف و کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان در کندهار ایفای وظیفه نموده است. نامبرده حامل دیپلوم تحصیلات فوق لسانس در مدیریت اراضی و تنظیم مسکن غیر رسمی از انستیتیوت مطالعات توسعه شهری و مسکن هالند بوده و ماستری خود را در مدیریت تجارت از پوهنتون پریستون (شاخۀ پاکستان) بدست آورده و نیز دارای درجه تحصیلی در امور مخابرات از پوهنتون کابل می باشد. آقای پوپل اخیراً  دکتورای خود را از پوهنتون بین المللی اتلانتیک بدست آورده است.

 

نمای از ریاست عمومی امور شاروالیها

در چوکات تشکیل ریاست عمومی امور شاروالیها  بر علاوه از ریاست و مدیریت اجراییه - دارای شش آمریت ذیل میباشد:

 1. آمریت مالی و اداری
 2. آمریت خدمات شهری
 3. آمریت پلانگذاری و انکشاف شهری
 4. آمریت انکشاف اقتصادی
 5. آمریت پالیسی عواید
 6. آمریت احصائیه و گزارشدهی

 

تشکیل حکومتی - 27 بست (از جمله 1 بست عالی رتبه ، 6 بست آمریت ها و 18  بست کارشناسها و 2 بست اجرائیوی)

تشکیل حمایوی9 تن از پروژه ASGP  و 1 تن مشاورین از GIZ/CIM