بیوگرافی رئیس

بیوگرافی انجنیر سید محرم "سادات"

رئیس تخنیکی و مسلکی معینیت شاروالی های اداره مستقل ارگانهای محلی

سید محرم "سادات" در برج جدی سال ۱۳۵۹ در یک خانواده متدین و علم پرور در ولسولی سرخرود  ولایت ننگرهار چشم به جهان گشود . موصوف دوره ابتداییه و ثانوی را در متوسطه عزیز افغان  و دوره لیسه را در لیسه های عبدالهادی داوی و لیسه ننگرهار به اتمام رسانید،  بعد از سپری نمودن امتحان کانکور به پوهنًحی انجنیری پوهنتون ننگرهار رشته سیول کامیاب و در سال ۱۳۸۴ از پوهنًحی متذکره به درجه لیسانس  فارغ گردید.

آقای سادات بعد از فراغت از پوهنتون در دفاتر مختلف خارجی و داخلی  منحیث انجنیر سیول و  مشاور تخنیکی  ایفای وظیفه نموده است،  موصوف در سال 1391 منحیث مشاور تخنیکی در ریاست عمومی امور شاروالیهای آنوقت تقرر یافته که طی سالیان خدمت، منحیث یک کدر تخنیکی،  پرکار و فعال در سکتور شهری  مطرح بوده است.

از دست آورد های ایشان میتوان از تدوین رهنمود تخنیکی ایمنی و صحت کارگران، رهنمود دیزاین محل دفن زباله های شهر، طرح انکشاف شهرهای افغانستان نام برد، موصوف منحیث یک کدر تخنیکی در جلسات و گرد همآیی های مهم که جهت تدوین و بازنگری قوانین و پالیسی های سکتور شهری منجمله طرح جدید  قانون شاروالی ها، طرح جدید قانون استملاک، قانون شهر سازی و مسکن، قانون آب، و پالیسی به سازی ساحات غیر پلانی دایر گردیده رول عمده و کلیدی داشته است. محترم سادات در جلسات متعدد بین المللی که در خصوص انکشاف شهر ها، بهبود وضعیت محیط زیست، مسکن و انرژی های قابل تجدید دایر گردیده اشتراک نموده و طرح های خویش را جهت بهبود وضعیت شهر های افغانستان پیشکش نموده است.   

موصوف در سال 1395 بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان از طریق پروسه سی بی آر، طی حکم شماره ۳۹۲۱  موْرخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ منحیث رئیس تخنیکی و مسلکی معینیت شاروالی های اداره مستقل ارگانهای محلی تقرر یافت که تا الحال در سمت متذکره ایفای وظیفه مینماید.