پلان های آینده

پلان کاری سال 1396 ریاست عمومی حکومتداری شهری

در بخش حکومتداری خوب شهری

 • معیاری سازی  گذر ها
 • ایجاد شورای مشورتی شاروالی در شاروالیهای ولسوالی ها
 • ایجاد شورای انکشافی گذر و شورای مشورتی ناحیه
 • ایجاد  شورای انکشافی محل
 • ایجاد همکاری با نهاد های جامعه مدنی در  شاروالیها جهت نظارت از خدمت رسانی
 • ایجاد میکانیزم تشویق سکتور خصوصی
 • ایجاد و تطبیق سیستم پلانگذاری، تطبیق، نظارت و ارزیابی مشارکتی درشاروالی های ولایتی و ولسوالی
 • ایجاد و تطبیق سیستم فعال و موثر دسترسی عامه و تقویت فرهنگی درشاروالی های ولایتی و ولسوالی
 • ایجاد کمیته هماهنگی شهر در شاروالی های ولایتی
 • ایجاد شبکه حوزه وی شورا های مشورتی
 • تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری
 • راه اندازی نشست های حسابدهی ماهوار در شاروالی های ولایتی و ولسوالی
 • تهیه طرح حکومتداری الکترونیکی
 • تسهیل خواهر شهری
 • ایجاد اکادمی الکترونیکی شاروالیها
 • ایجاد و تقویت بست های حکومتداری شهری در شاروالیها و تهیه لایحه وظایف آنها
 • تهیه تفاهم نامه برای امضا بین وزارت معارف و اداره مستقل ارگان های محلی
 • تهیه تفاهم نامه برای امضا بین وزارت اطلاعات و فرهنگ و اداره مستقل ارگان های محلی
 • تدویر جلسات منظم کمیته کاری تخنیکی
 • تهیه دستنامه موفقیت های شاروالیها در 1395
 • ایجاد کمیته جندر و جوانان در شاروالیها
 • تهیه و راه اندازی برنامه های آموزشی و رهنمایی تخنیکی برای شاروالیها در عرصه حکومتداری شهری (حکومتداری شهری، شورا ها، تقویت فرهنگی، مرکز خدمات مراجعین و جندر)
 • نظارت و تحلیل اجراات شاروالیها در عرصه حکومتداری شهری
 • هماهنگی با برنامه های لوگو و شهر جهت ایجاد کمیته های شاروالی- مکتب
 • هماهنگی با برنامه های حمایوی و شاروالی ها جهت تطبیق موثر برنامه ها و پروژه ها

در بخش پالیسی و تقنین موثر

 • بازنگری قانون جدید شاروالیها
 • همکاری در زمینه تهیه مقرره (تعدیل شده ) برای: صفایی، تنظیف و سرسبزی، تثبیت کرایه ملکیت ها، توزیع و فروش نمرات رهایشی و تجارتی، مشارکت عامه و خصوصی و پالیسی ملی شهری
 • تهیه و ترتیب طرزالعمل مرکز خدمات مراجعین
 • تهیه و ترتیب طرزالعمل رسیدگی به شکایات
 • تهیه و ترتیب رهنمود پلانگذاری مشارکتی
 • تهیه و ترتیب استراتیژی تساوی جنسیت در شاروالیها
 • تهیه و ترتیب استراتیژی ارتباطات معینیت شاروالیها
 • تهیه رهنمود برای حمایت از جوانان در شاروالیها