دستاوردها

دست آورد های کلیدی ریاست عواید و محاسبه و امور اداری شاروالیها از بابت سال مالی 1396

نظر به هدایت معین صاحب شاروالیها به منظور بررسی وضعیت کاری و چگونگی طی مراحل قراردادهای تشویقی به ولایت ننگرهار سفر نمودیم در بخش های مختلف راهنمایی لازم صورت گرفت.

در بخش عواید نشان میداد که برای سال 1396 در حدود 415924019 چهارصدو پانزده هزار و نوزده افغانی عواید پیش بینی نموده است اما الی دو ربع سال مالی در حدود 152000000 یکصدو پنجاه دو میلیون افغانی تحصیل شده که در حدود 65000000 شصت و پنج میلیون افغانی کسر عواید را نشان میدهد که وظیفه داده شد تا به اهداف تععین شده خود را برسانند. همچنان در قسمت ظی مراحل بودجه تشویقی و کمکی رهنمایی لازم صورت گرفت.

نظر به توجه خاص رییس صاحب جمهور برای سال 1395 مبلغ 157500000افغانی بودجه تشویقی وکمکی برای 11 شاروالی در نظر گرفته شده بود که به تعداد 25 پروژه توسط شاروالیها دیزاین گردیده که کار 25 پروژه در حدود 100% تکمیل شده تا هنوز مبلغ 20445573 افغانی اقساط پروژه اجرا به مستوفیت ها انتقال شده و مبلغ 35054763,8  افغانی اقساط دیگر تخصیص آن اجرا شده حواله آن تحت کار استبه زودی اجرا خواهد شد که با اجرای آن 38% بودجه به مصرف می رسد.

نظر به توجه خاص رییس صاحب جمهور برای سال 1396 مبلغ 335000000 افغانی بودجه تشویقی و کمکی برای 25 شاروالی در نظر گرفته شده که به تعداد 41 پروژه توسط شاروالیها دیزاین گردیده که تا اکنون 80% پیشرفت کار صورت گرفته وهمچنان بیشتر از 76% تخصیص مطالبه گردیده است.

به منظور بلند بردن سطح دانش مسلکی مدیران عواید مدیران محاسبه و مدیران تدارکات وورکشاپ سه روزه دایر گردید که تمام موضوعات مهم توسط ترینران اداره، ترینران اداره تدارکات ملی وترینران وزرات  مالیه آموزش داده شد همچنان تمام اسناد مهم ضروری به شکل یک بسته رهنمودی تهیه شامل فلش کارت برای اشتراک کنندگان توزیع شد.

شبکه مدیران عواید و شبکه مدیران تدارکات و محاسبه شاروالیها ایجاد گردید تا تجارب و معلومات شان را باهم شریک بسازند هر شبکه ای دارای رییس، معاون و منشی می باشد که از طریق انتخابات معرفی شدند همچنان از طریق شبکه های اجتماعی وایبر و فیسبوک تجارب و دست آوردهای شان را باهم شریک می سازند.

در سال مالی 1396 در 33 شاروالی ولایتی مبلغ ( 1893894356 ) افغانی عواید جمع آوری گردیده که 33% افزایش را نسبت در سال گذشته نشان می دهد.

طی سال مالی 1396 تعداد 33 شاروالی ولایتی و تعداد 17 شاروالی ولسوالیها ملکیت های دولتی خویش را که جمعا تعداد ( 15927 ) هزار ملکیت های مختلف نوع در دیتابس ملکیت های معینیت شاروالی ها ثبت و توحید گردیده است.

الی اخیر ربع دوم به تعداد 33 بودجه وتشکیل ولایتی و (132) تشکیل و بودجه ولسوالی ها که تشکیل آن از طریق مقام عالی ریاست جمهوری منظور و بودجه آن جواز وزارت مالیه اخذجهت تطبیق ارسال شد.

طی سال مالی 1396 به تعداد (6) شاروالی جدیداً ایجاد گردیده:

بندر حیرتان ولایت بلخ.

یاوان ولایت بدخشان.

یوسف خیل ولایت پکتیکا.

گربز ولایت خوست.

خان آقا جوزجان.

نتی ولایت خوست.

در سال مالی 1396 الی اکنون تعداد 60 جلد قراردادهای ساختمانی وانکشافی، اجاره و روغنیات شاروالی ها طی مراحل گردیده به ولایت مربوط ارسال شد.

همچنان در سال مالی 1396 برای تعداد 30 شاروالی از جمله ( 11) ولایتی وتعداد (19) ولسوالی ورکشاپ تزیید عواید و راهکارهای جمع آوری عواید آموز داده شد.

برای تعداد 12 شاروالی ولایتی ورکشاپ تحلیل منابع عایداتی و بودجه سازی برای سال مالی 1397 تدویر گردیده در معینیت شاروالیها برگزار گردید.

برای تعداد 8 شاروالی ولایتی در شهر مزارشریف ورکشاپ تحلیل منابع عایداتی وبودجه سازی برای سال مالی 1397 دایر گردید.

به منظور سیستم سازی عواید شاروالی ها که سیستم جدید مالی (IFMS) در تعداد 22 شاروالی ولایتی تطبیق گردیده است که تعداد 22 شاروالی ولایتی به سرور روم معینیت شاروالیها وصل و پروسه اتصال شاروالی ها باقیمانده نیز در جریان است دراین شاروالی ها مدیول های صفایی و جواز صنفی مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم Share folder  به منظور دسترسی تمام همکاران به معلومات مورد نیاز اداره ایجاد گردیده.

سیستم دریافت گزارش از سیستم (IFMS) ایجاد گریده به معلومات مورد نیاز از طریق سیستم دسترسی موجود است.

قرار فوق دست آورد های ریاست عواید، محاسبه وامور اداری شاروالی ها معینیت شاروالیها در سال مالی 1396 ترتیب وتقدیم است.

 

با احترام

محمدامین "توخی"

رییس عواید، محاسبه و امور اداری شاروالی ها

 

گزارش ربع اول (1 جدی 1395 الی 30حوت 1395) سال مالی(1396)....... دانلود فایل