معینیت امور شاروالی ها

معینیت امور شاروالی ها...................