برنامه آموزشی رسیدگی به شکایات عامه برای شاروالی ها برگزار شد

معینیت شاروالی ها/ اداره مستقل ارگانهای محلی به حمایت پروژه حکومتداری محلی/ برنامه انکشافی ملل متحد برنامه آموزشی دو روزه را در خصوص رسیدگی به شکایات شهروندان برای شاروالی های مراکز ولایات در تالار اداره مستقل ارگانهای محلی به تاریخ 11 و 12 حمل 1397 برگزار نمود. در این برنامه آموزشی آمرین/ مدیران حکومتداری شهری و مراکز خدمات مراجعین اشتراک داشتند.

شاروالی ها حسب فقره 31 ماده 16 قانون شاروالی ها منتشره جریده 794 ماموریت دارند تا برای حل و فصل به موقوع و عادلانه شهروندان بپردازند. بدین منظور و به هدف تنظیم امور رسیدگی به شکایات شهروندان در شهر ها جهت کسب اعتماد شهروندان اداره مستقل ارگانهای محلی طرزالعمل رسیدگی به شکایات عامه در شاروالی ها را طرح، ترتیب و منظور نموده برای شاروالی ها هدایت داده شد تا آنرا تطبیق و عملی کنند.

در محفل افتتاحیه این برنامه محترم محمد نصیر حمیدی رئیس عمومی حکومتداری شهری ضمن خوش آمدید گوئی همکاران از شاروالی ها در خصوص ارزش رضایت شهروندان صحبت نموده شاروالی ها را متوجه تطبیق طرزالعمل رسیدگی به شکایات عامه در شاروالی ها داشته و برای رسیدگی به شکایات شهروندان تأکید نمودند. علاوه براین، در خصوص شاخص های حکومتداری شهری چون مشارکت، نمایندگی، شفافیت، حسابدهی، عدالت و تطبیق قانون روشنی انداخته مسوولین بخش را در تطبیق آن رهنمائی نمودند.

آقای حمیدی از پروژه حکومتداری محلی ضمن معاونت تخنیکی و مالی در خصوص تنظیم و راه اندازی برنامه و طرح و ترتیب طرزالعمل متذکره سپاس نموده و خواستار همکاری تخنیکی در تطبیق آن نیز شدند.

متعاقباً رئیس پروژه لوگو آقای عبدالحمید عمر در قسمت نیاز رسیدگی به شکایات صحبت نموده از اداره مستقل ارگانهای محلی نسبت همکاری شان در خصوص پروژه لوگو ابراز امتنان نموده تعهد خویش را مبنی بر حمایت و معاونت از اداره مستقل ارگانهای محلی ابراز داشتند. 

 در جریان دو روز به موضوعات آجندا پرداخته شد که شامل:

ü     برنامه های تمثیلی درج شکایات و رسیدگی به شکایات

ü     تطبیق طرزالعمل شکایات و برنامه های آینده در این خصوص

ü     شاخص های حکومتداری شهری

ü     طرزالعمل ها و رهنمود ها در خصوص شورا ها

ü     کار گروهی حکومتداری و ارائه نتایج بشکل زون وار

ü     شریک سازی تجربیات موفق در خصوص حاضری الکترونیک و جی پی اس موتر های تنظیف

بود. 

در ختم برنامه تصدیق نامه توسط هئیت رهبری معینیت شاروالی ها برای اشتراک کنندگان اهدأ شد.