آگـاهـــــی !

آگـاهـــــی !

به اطلاع آنعده افراد و اشخاصی که قبلاً خود را در بست های شاروالی ولسوالی های ولایات بغلان ( شاروالی بغلان جدید)، بلخ ( شاروالی بلخ، شاروالی دولت آباد)، فاریاب ( شاروالی اندخوی، شاروالی قیصار)،  تخار ( شاروالی چاه آب، شاروالی دشت قلعه)، جوزجان ( شاروالی آقچه) کندز ( شاروالی دشت ارچی، شاروالی امام صاحب، شاروالی خان آباد)، بادغیس ( شاروالی قادس)، هلمند ( شاروالی نهرسراج)، هرات ( شاروالی شیندند، شاروالی انجیل) و  ننگرهار ( شاروالی تورخم) که از تاریخ 6/ 9/1396 الی 91/ 9/1396 به اعلان سپرده شده بود کاندید نموده اند، رسانیده می شود که لست عمومی کاندیدان بست های متذکره ترتیب و در ضمیمه غرض ملاحظه تقدیم است.

خواهشمندیم تا کاندیدان محترم شهرت خویش را ملاحظه نموده و درصورتیکه بعضی از کاندیدان قبلاً درخواستی خود را ارسال داشته اند، اما اسم شان در لست هذا موجود نباشد، میتوانند اسناد خویش را اعتبار از تاریخ 22/12/1396 الی 23/12/1396 به ایمیل آدرس district.mayors@gmail.com  همراه با کاپی ایمیل قبلی و یا اسناد تسلیمی دست داشته شان مجدداً ارسال نمایند.

نـــوت: این آگاهی صرف برای افراد و اشخاصی تحریر گردیده است، که قبلاً خود را در بست های شاروالی کاندید نموده اند.