معرفی رهنمود دادخواهی و جلب حمایت برای شوراهای ولایتی و نهادهای جامعه مدنی

16/ حوت / 1396
در این مجلس که در سالون کنفرانس اداره مستقل ارگانهای محلی برگزار گردید بود، رئیس انسجام امور شوراهای محلی اداره مستقل ارگانهای محلی، اعضای جامعه مدنی و اعضای نهادهای مختلف دولتی اشتراک کرده بودند.


سعید احمد خاموش رئیس انسجام امور شوراهای محلی اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید: که هدف از ساختن رهنمود این است تا جامعه مدنی و شوراهای ولایتی در زمینه ساختن پلان انکشافی و عرضه خدمات با هم مشترکا کار نموده و نهادی دولتی را یاری رساند.


خاموش افزود به نهایی شدن این رهنمود نقش شوراهای ولایتی و جامعه مدنی در ساختن پلان های انکشافی و عرضه خدمات در سطح محلات بهبود یابد و همکاری بین نهادهای دولتی و جامعه مدنی برجسته میگردد.