روح الله نيازي، به عنوان معين مالي و اداري اداره مستقل ارگانهاي محلي تقرر حاصل نمودند.

روح الله نيازي، به عنوان معين مالي و اداري اداره مستقل ارگانهاي محلي تقرر حاصل نمودند.

 

اعلاميه مطبوعاتي
٢٨ دلو ١٣٩٦

 روح الله نيازي، يكي از شخصيت هاي فعال و تحصيل يافته كشور بوده كه در سال ١٣٥٧ در ولايت كندز متولد شده است. ايشان داراي مدرك ليسانس اداره و تجارت و ماستري رشته علوم سياسي از پوهنتون يورك انگلستان مي باشد. وي با بيش از ١٦ سال سابقه كاري در ادارات دولتي و غير دولتي نظير؛ رياست عمومي منابع بشري اداره مستقل ارگانهاي محلي، رئيس واحد هماهنگي استراتيژيك اداره مستقل ارگانهاي محلي، معاون برنامه بين المللي سيكا SIKA( USAID) ، مسئول برنامه رهبران جوان YLF، مشاور ارتقاي ظرفيت در اداره امور رياست جمهوري و ساير موسسات ملي و بين المللي، توانمندي و تعهد خويش را به مردم و حكومت به اثبات رسانيده است.
بنا بر لزوم ديد رهبري اداره مستقل ارگانهاي محلي و با توجه به كاركردهاي موثر محترم روح الله نيازي در بخش انكشاف اداره و شفافيت در استخدام، به اساس پيشنهاد مقام اين اداره و حكم شماره ٨٤٣ مورخ ٢٦ دلو ١٣٩٦ مقام عالي رياست جمهوري، به حيث معين مالي و اداري اداره مستقل ارگانهاي محلي در بست مافوق رتبه تقرر حاصل نمودند.
رهبري اداره مستقل ارگانهاي محلي، ضمن تشكري از زحمات بي شائبه محترم عبدالمالك صديقي، معين پيشين اين اداره، موفقيت و كاميابي مزيد براي محترم روح الله نيازي مسئلت دارد.

دفتر مطبوعاتي اداره مستقل ارگانهاي محلي