"تا شش ماه آینده پروسه مشورتی مسوده قانون شورا‌های محلی نهایی خواهد شد"

بر اساس معلومات ریاست عمومی انسجام شورا‌های محلی اداره مستقل ارگان‌های محلی مسوده ابتدائی  قانون شوراهای محلی نهائی و  پروسه مشورتی آن تا شش ماه آینده تکمیل و جهت تدقیق  به وزارت محترم عدلیه ارسال خواهد گردید.

به گفتۀ سعید احمد خاموش رئیس عمومی انسجام شورا‌های محلی اداره مستقل ارگان‌های محلی، تصویب این قانون، منتج بر مشخص شدن صلاحیت و مسولیت‌های شوراهای ولایتی، شورا‌های شاروالی‌ها، شورا‌های ولسوالی‌ها و شورا‌های قریه جات خواهدگردید.

به گفتۀ وی، در خصوص ترتیب این مسوده، ورکشاپ‌ها و جلسات مشورتی به شمول مرکز در تمامی  حوزه های کشور برگزار و نظریات شرکای کاری ، ادارات ذیربط ولایتی  و جامعه مدنی ،   جهت غنامندی هر چه  بیشتر این قانون  مد نظر گرفته  خواهد شد. .

آقای خاموش می افزاید، جهت وضاحت هر چه بیشتر، طرزالعمل‌های کاری  نیز در ارتباط به نحوه  کار شوراهای محلی ترتیب و همزمان با تصویب این قانون از طرف شورای ملی به دست رس شورا های محلی قرار خواهد گرفت.

به گفتۀ آقای خاموش، مقرره طرز نظارت شوراهای ولایتی نیز در جریان سال جاری مورد تایید کابینه قرار گرفت و طی ورکشاپ های متعدد به شورا های ولایتی و ادارات محلی به معرفی گرفته شد که طرز نظارت شوراهای ولایتی درین مقرره  مشخص گردیده است.

این ریاست در جریان سال مالی 1396، دست‌آوردهای دیگری مانند تسهیل  اعمار پنج تعمیر اداری برای پنج شوراهای ولایتی، خریداری 34 عراده وسایط نقلیه و مجهزساختن  22دفتر شوراهای ولایتی با خدمات انترنتی، و اخذ سهمیه حج به تمام اعضای محترم شوراهای ولایتی از دست‌آوردها و فعالیت‌های است که در سال جاری انجام یافته است.  های ها  

قابل ذکر است ،  اداره مستقل ارگانهای محلی جمهوری اسلامی افغانستان به منظور تنظیم و انسجام امور، تدوین پالیسی، ترتیب و تهیه  طرزالعمل ها و رهنمود های عملیاتی، ارتقای ظرفیت اعضای شورا های ولایتی  افغانستان و ایجاد زمینه ارتباط هر چه بیشتر میان  شوراهای ولایتی ، ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی افغانستان را در چارچوپ اداره مستقل ارگانهای محلی  ایجاد نموده است.

ریاست عمومی انسجام امور شوراهای محلی اداره مستقل ارگانهای محلی، در راستای تحقق استراتیژی ملی  جمهوری اسلامی افغانستان، برنامه اولویت های ملی و اهداف و پالیسی اداره مستقل ارگانهای محلی  تلاش می ورزد تا  با فراهم سازی تسهیلات لازم برای شوراهای ولایتی  کشور، این نهادهای منتخب مردمی را سازنده ساخته و ساختار تشکیلاتی آنرا بهبود  بخشیده موثریت و تامین اهداف کلی که همانا ایجاد پل ارتباطی  میان ملت و دولت است فراهم گردد. در  عرصه  ارتقای ظرفیت اعضای شوراهای ولایتی  و کارمندان اداری این شوراها برنامه های درازمدت آموزشی را روی دست دارند  تا مسئولیت های اساسی این شوراها به وجه احسن آن انجام یابد.

#اداره_مستقل_ارگانهای_محلی

#دسیمه_ییزو_ارګانونو_خپلواکه_اداره

#IDLG