ایجاد 150 شوراهای انکشافی محلی برای مهاجرین در شهر کندهار.

به تاریخ 30 جدی سال 1396 قرارداد ایجاد 150 شورا های انکشافی محلی برای مهاجرین و عودت کنندگان توسط عبدالباقی پوپل معین شاروالی های اداره مستقل ارگان های محلی و مسؤل موسسه انکشاف قوای بشری رسمًا امضا گردید.

هدف از ايجاد اين شورا ها كمك به عودت کننده ګان و بیجاشده گان شهر کندهار میباشد که در این اواخر از کشور های همسایه به وطن بر میگردند. کار عملی شورا های جدید به زودترين فرصت  آغاز میگردد.

گفتنيست که قبلاً 150 شورا های انکشافی محلی برای شهر کندهار در نظر گرفته شده بود؛ اما بعد از اعلان برگشت عودت کننده گان از کشور های همسایه در سال جاری رییس جمهور كشور 150 شورای انکشافی محلی دیگر را منظور نمود. در همین حال آقای پوپل  ضمن سپاسگزاری از منظوری این قرارداد، افزود؛کار عملی شورا های مذکور تا فصل بهار سال آینده آغاز  میگردد تا هموطنان عودت کننده گان در فضای مناسب وبهتر زندگی خودشان را پیش ببرند.