عبدالمتین بیک: 70 فیصد متقاضیان بست شاروالیها، جوانان بوده اند!

شاروال یک شخص حقوقی و حکمی عامه بوده که به خاطر تامین نیازمندی های عمومی ساکنان شهرها از طریق وظایف محوله طبق قانون فعالیت می نماید.

به اساس ماده (141) قانون اساسی کشور، شاروالي براي اداره امور شهري تشکيل شده است، شاروال و اعضاي مجالس شاروالي از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي شوند که حکومت افغانستان، به برگزاری آن متعهد است اما از انجایی که، تاکنون مشکلات عدیده ای فرا راه برگزاری انتخابات شفاف در محلات است، بنا تصمیم بر ان شد که تا تامین شرایط برگزاری انتخابات، تقرر شاروالان به اساس طرزالعملی شفاف از طریق رقابت آزاد، صورت بگیرد.

طرزالعمل تقرر شاروالان: در یک دهه گذشته، متخصصین محلی کمتر فرصت حضور،به حیث شاروال در شهرهای خویش، داشتند و پست شاروالی در اکثر شهرها یک پست سیاسی و یا نیمه سیاسی بود و رسانه ها و سایر نهادهای ناظر از پروسه تقرر شاروالان، کمتر مطلع بودند.  ادارۀ مستقل ارگانهای محلی در همکاری با کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، برای نخستین بار طرزالعمل تقرر شاروالان مراکز ولایات و شاروالان بست دوم ولسوالیها را از طریق پروسه رقابت آزاد بمنظور انتخاب و تعیین اشخاص مجرب، شایسته و متعهد محلی در پست شاروالیها و همچنان جهت ایجاد شفافیت در پروسه تعیینات و جلوگیری از تعیینات غیر مسلکی الی تدویر انتخابات شاروالیها ترتیب و مورد اجرا قرار داده است. در طرزالعمل تدوین شده، شرایط و معیار های خاص برای آنعده کسانیکه خود را در پست شاروالی کاندید می نماید در نظر گرفته شده که مطابق آن، بست های کمبود و سرپرست شاروالان مراکز ولایات از طریق پروسه رقابت آزاد اعلان و متقاضیان طرح های انکشافی و اقتصادی خویش را برای بهبود خدمات شهری ارایه نموده و از طرح خویش دفاع می نمایند. ( طرزالعمل های ذکر شده در وب سایت اداره مستقل ارگانهای محلی قبلا به نشر سپرده شده است. )

کمیته تشخیص و انتخاب شاروالان که شامل اعضای مشترک رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی میباشند، از کاندیدان واجد شرایط که طرح پیشنهادی خویش را ارائه نموده اند، بعد از مطالعه دقیق بیوگرافی  و طرح پیشنهادی تحت سیستم کتینگ،  امتحان تحریری و تقریری اخذ نموده و برای هر شهر، سه تن کاندید برتر را به مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان پیشنهاد می نماید و مقام عالی تقرر بهترین کاندید را از میان آنها که طرح جامع و عملی ارایه نموده باشد منظور مینماید.

اعلان پست شاروالیهای مراکز ولایات: بتاریخ 6/8/1396 به تعداد 15 بست کمبود و سرپست شاروالیهای مراکز ولایات، طبق طرزالعمل تقرر شاروالان از طریق دفتر مرکزی اداراه مستقل ارگانهای محلی، دفاتر ولایات مربوطه، رسانه ها  و سایر و مراجع مطبوعاتی به اعلان سپرده شد که مجموعا 730 نفر متقاضی در بست شاروال شهرها شدند که خوشبختانه از میان  730 متقاضی، 70 فیصد ان را جوانان بین سنین 25 الی 35 سال تشکیل می دهند. همچنین علی رغم تلاش های اداره مستقل ارگانهای محلی و همکاری نهادهای رسانه ای و نهادهای مدنی برای جلب بانوان واجد شرایط، متاسفانه تنها 8 زن که معادل تقریبا 2 فیصد مجموع متقاضیان، خود را کاندید بست شاروالان نمودند.

کمیته تشخبص و انتخاب شاراولان تاکنون درخواستی های (249) تن کاندید برای پست شاروالیهای شهر جلال آباد ولایت ننگرهار، شهر پلخمری ولایت بغلان، شهر غزنی ولایت غزنی، شهر زرنج ولایت نیمروز و شهر بازارک ولایت پنجشیر را بررسی و از آنجمله به تعداد (40) کاندید واجد شرایط شهرهای جلال اباد، پلخمری، غزنی و زرنج شامل مرحله بعدی یعنی امتحان تحریری و تقریری گردیده اند و از انجایی که تعداد واجدین شرایط در بین متقاضیان بست شاروالی بازارک، به حد معین نرسیده است، بست شاروال شهر بازارک، به زودی، مجددا به اعلان سپرده خواهد شد.