برنامه آموزشی جندر در معینیت شاروالی ها

واحد جندر و جوانان برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها به تاریخ  12 جدی  برنامه آموزشی را مجموعاً برای (   20 مرد و  10 زن) که (30 تن ) کارکنان جدیدالتقرر اند در معینیت شاروالی ها مؤفقانه برگزار نمود.

واحد جندر و جوانان برنامه ملی میثاق شهروندی معینیت شاروالی ها، مطابق به وظیفه محوله خویش به منظور افزایش مشارکت مردم به خصوص زنان وجوانان در برنامه ملی میثاق شهروندی و دریافت راه حل ها برای چالش های فرا راه زنان و تشویق و ترغیب زنان در عرصه های آموزش وپرورش و مشارکت در امور اجتماعی فعالیت نموده و مینماید.

موضوعات که در این برنامه آموزشی برای اشتراک کننده گان ارایه گردید قرار زیر اند:

             حقوق زن از دیدگاه اسلام

             اصطلاحات ومفاهیم جندر

             ترویج جندر در برنامه ملی میثاق شهروندی

             تحلیل وتجزیه مسایل از نگاه جندر

             اهمیت وشیوه های تحلیل

             تجزیه مسایل درسطح محلات و ابعاد آن

             مشارکت و فعالیت های جوانان در برنامه ملی میثاق شهروندی

عبدالباقي پوپل معین شاروالی ها در بیانیه اختتامیه این برنامه از مؤثریت، اهمیت و با ارزش بودن واحد جندر و جوانان در ادارات اشاره کرد و از برگزاری ورکشاپ مذکور اظهار خوشی نموده و خواهان موفقیت هر چه بیشتر این واحد شد.