تقویت حسابدهی و مشارکت شهروندان در خصوص حکومتداری و انکشاف شهری با راه اندازی نشست ها به شهروندان!

تقویت حسابدهی و مشارکت شهروندان در خصوص حکومتداری و انکشاف شهری با راه اندازی نشست ها به شهروندان!

بتاریخ های 6 و12 جدی 1396

برنامه های گزارشدهی و حسابدهی از اجراآت سال ۱۳۹۶ و پلانگذاری مشورتی سال ۱۳۹۷ در شاروالی های زرنج، گذره، سرخرود، پنجوایی، بلخ، خلم و حصه اول کوهستان به همکاری پروژه (LoGo-UNDP)که با اشتراک  اقشار مختلف جامعه و (روئسای ادارات دولتی، شورای ولایتی، شورای مشورتی شاروالی، شوراهای انکشافی، شورای ولایتی، وکلای گذرها، اصناف، شورای علماء، نهادهای جامعه مدنی، زنان ،جوانان ، متنفذین،کمیته های شاروالی مکاتب، معلمین مکاتب و پوهنتونها، اصحاب رسانه و اقشار اجتماعی) در شهر های متذکره تدویر یافت که در این برنامه ها صد ها تن از شهروندان نیز که بیشتر از 10 % آنان را زنان تشکیل میداد اشتراک نموده بودند .

این برنامه ها در مطابقت با رهنمود حسابدهی اداره مستقل ارگانهای محلی/ معینیت شاروالی ها به هدف گزارشدهی و حسابدهی سال مالی 1396و پلانگذاری و بودجه سازی مشورتی برای سال 1397 تدویر یافت تا شهروندان در فرآیند پلانگذاری و بودجه سازی شاروالیها سهم داشته باشند و شاروالی خویش را در خصوص خدمت رسانی منطبق به نیازمندی ها شهری کمک کنند. که در این برنامه عواید به دست آمده در طی سال گذشته، مصارفات، پروژه های عملی نشده و دست آورد های شاروالیها به سمع شهروندان رسانیده شد، همچنان پلانهای شاروالی برای سال آینده با شهروندان جهت مشوره در میان گذاشته شد تا مشوره صورت گرفته و فعالیت ها به اساس نیازمندی های شهروندان برای سال مالی 1397 پلان گردد.

در ختم این برنامه بهترین همکاران شاروالی ها توسط شاروالی ها با اهدا تحسین نامه ها تقدیر شدند و شهروندان شاروالی های خویش را نسبت به حسابدهی، خدمات بهتر و پلانگذاری اشتراکی مورد ستایش قرارداده و خواهان همکاری در تطبیق برنامه های سال آینده شدند