عبداللطیف مراد، در بست فوق رتبه به حیث والی ولایت کاپیسا مقرر گردید

با پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، عبداللطیف مراد، در بست فوق رتبه به حیث والی ولایت کاپیسا مقرر گردید.

محترم عبداللطیف مراد فرزند حاجی بهادرخان قبلاً عضو شورای عالی صلح بوده و از تحصیلات عالی، تجارب کاری خوب و شایستگی لازم برخوردار می‌باشد.