شبکه سرتاسری شورا های مشورتی شاروالی ها ایجاد شد

معینیت شاروالی- ادارۀ مستقل ارگانهای محلی به حمایت پروژۀ  USAID/SHAHAR  برنامه آموزشی دو روزه را به تاریخ های 14 و 15 عقرب 1396 در کابل برای معاونین شورا های مشورتی شاروالی های مراکز ولایات برگذار نمود. 

این برنامه آموزشی دو روزه به هدف ارتقأ ظرفیت شورا ها در خصوص تأمین حکومتداری خوب شهری، وظایف شوراها ، مشاهده و بررسی، مشوره دهی، آگاهی عامه، باید های شورای مشورتی و تبادل اطلاعات تدویر یافت. در برنامه آموزشی تمامی معاونین شورا های مشورتی شاروالی های مراکز ولایات اشتراک داشتند که مجموع اشتراک کنندگان از ولایات 63 تن بود که بیشتر از 40% آن را زنان تشکیل میداد.

محترم عبدالباقی پوپل طی سخنرانی خویش در این برنامه از تمامی اعضای شورای مشورتی بخاطر ادای دین و اسالت شان که همانا نمایندگی از شهروندان در سطح شهر ها میباشد اظهار قدر دانی نموده و تعهد خویش را مبنی بر تقویت مشارکت شهروندان در خصوص حکومتداری و انکشاف شهری ابراز داشته و از ایشان خواست تا بیشتر از گذشته تلاش کنند تا حکومتداری و انکشاف شهری تقویت یابد.

در جریان روز دوم برای ایجاد یک مرکز و صدای واحد به شورا ها میان اعضای شورا های مشورتی مباحثه و رائی زنی صورت گرفت که در نتیجه تصمیم براین شد که شبکۀ سرتاسری شورا های مشورتی شاروالی ها تأسیس شود.

هئیت رهبری شبکۀ شورا های مشورتی شاروالی ها طی راه اندازی انتخابات آزاد، سری، شفاف و مستقیم میان معاونین شوراهای مشورتی شاروالی انتخاب شد که بعد از شمارش آرا توسط هئیت رهبری معینیت شاروالی ها نامزدان برنده توسط معین شاروالی ها به اشتراک کنندگان معرفی گردید. برنامه با دعایۀ خیر و فلاح برای مردم افغانستان اختتام یافت.