بیوگرافی کارمندان اداره مستقل ارگانهای محلی که در حادثه انتحاری 9 عقرب در ساحۀ وزیر اکبر خان شهید و زخمی شده اند، قرار ذیل میباشند:

جمهوری اسلامی افغانستان

اداره مستقل ارگانهای محلی

ریاست اطلاعات و اگاهی عامه

 

Ø      بیوگرافی کارمندان اداره مستقل ارگانهای محلی که در حادثه انتحاری 9 عقرب در ساحۀ وزیر اکبر خان شهید و زخمی شده اند، قرار ذیل میباشند:

1.      شهید محمد مصطفی شیرزی متولد سال 1366 ولایت میدان وردگ میباشد. وی مدرک لیسانس خویش را در رشته ادبیات، از پوهنتون تعلیم و تربیه کابل بدست آورده بود و مدرک ماستری اش را در رشته اقتصاد از کشور هندوستان بدست آورده بود. شهید شیرزی از سال 1390 بدینسو به حیث مدیر قراردادهای این اداره، ایفای وظیفه مینمود و یکی از جوانان متعهد و توانمند سرزمین مان بود.

2.      شهید محمد آصف یعقوبی متولد سال 1340 ولایت غزنی که تحصیلات متوسطه خویش را در لیسه محمود هوتکی ولایت کابل به پایان رسانده بود، و از سال 1381 بدینسو به حیث امر بر ریاست استخدام و سوانح کارکنان ایفای وظیفه مینمود.

3.      شهید نصیر احمد ولیزاده متولد سال 1352 ولایت میباشد. وی سند فراغت خویش را در سال 1380 از لیسه خواجه عبدالله انصاری بدست آورده است. شهید ولیزاده از سال 1381 بدینسو در بخش های مختلف ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ایفای وظیفه نموده است. و از سال 1390 بدینسو به حیث عضو مسلکی ارتباطات ولایات ایفای وظیفه مینمود.

4.      شهید محمد اکبر امرخیل متولد سال 1356 کابل بوده وی سند فراغت خویش را در سال 1388 در رشته حسابداری از انستیتوت حسابداری کابل، بدست آورده است. شهید امرخیل از سال 1381 بدینسو در بخش های مختلف ادارۀ مستقل ارگانهای محلی ایفای وظیفه مینموده است. که فعلاً به حیث عضو مسلکی ارتباطات ولایات ایفای وظیفه مینمود.

 

Ø      لیست زخمیان حمله انتحاری روز سه شنبه 9 عقرب اداره مستقل ارگانهای محلی:

1.      محمد فرید ذکی، معاون مقام ولایت تخار

2.      زلمی رستمی، عضو مسلکی ریاست عمومی منابع بشری

3.      سهراب علی بهسودی، مدیر متقاعدین

4.      میر غوث الدین صدیقی، مامور بودجه شورای های محلی

5.      محمد آصف، امر بر ریاست تهیه و خدمات

6.      احمد فهیم غیاثی، کارمند آرشیف

7.      عبدالخلیل خلیلی، خانه سامان ریاست استخدام

8.      غلام ربانی احمدی، عضو مسلکی سوانح ولایات