از بیست و دو سخنگوی ولایتی، تقدیر به عمل امد.

رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی، در ختم دومین کنفرانس ملی تقویت اطلاع رسانی در محلات، از میان 102 اطلاع رسانان ولایتی، به 22 نفر که علی رغم مشکلات و نبود امکانات، نهایت کوشش را در عرصه اطلاع رسانی می کنند، تقدیر و تشکری نمود. عبدالباقی پوپل، معین شاروالیهای اداره مستقل ارگانهای محلی در این محفل گفت که رهبری اداره با درک عمیق از مشکلات و چالش های پیش روی شما، همیشه قدردان زحمات شماست. شما کسانی هستید که در سخت ترین شرایط گزارش های صادقانه و مسئولانه خویش از وضعیت محل، با مردم، رسانه ها و رهبری در مرکز شریک ساخته اید.رهبری این اداره نهایت کوشش را می کند که در سال اینده ابزارهای بهتر اطلاع رسانی برای شما تهیه نماید و در اختیار شما قرار دهد.