عبدالمتین بیک با کارمندان اداره دیدار نمود

در ملاقات که عبدالمتین بیک رئیس عمومی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی روز سه شنبه 7 سنبله با کارمندان اداره داشت، روی مشکلات، پیشنهادات و راه حل ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

ارتقاء ظرفیت کارمندان، سهم بیشتر به خانمها در بورسیه های تحصیلی خارج از کشور، ایجاد زمینۀ تحصیلات عالی به کارمندان که از تحصیلات عالی بازمانده اند، ارتقاء بست های خانمها در اداره، در نظر گرفتن مکافات و مجازات و استخدام کارمندان به اساس لیاقت و شایستگی از مشکلات و پیشنهادات اند که کارمندان، در دیدار با رهبری اداره به آن اشاره نمودند.

عبدالمتین بیک رئیس عمومی ادارۀ مستقل ارگانهای محلی بعد از استماع مشکلات و پیشنهادات کارمندان اداره، تعهد سپرد تا با در نظر داشت امکانات که در دسترس این اداره قرار دارد، به آن رسیده گی صورت خواهد گرفت.

بیک بر هماهنگی میان ریاست ها و بر برخورد خوب کارمندان با مراجعین که از ولایات مختلف به این اداره مراجعه مینمایند، نیز تاکید ورزید.

رئیس اداره، کارمندان را تشویق نمود تا با روحیۀ میهن دوستی و اعتماد به نفس امور روزمره شان را به پیش برده تا باشد از این طریق فضای مناسب کاری به وجود آید.