حمیده احمدی: زنان نقش سازندۀ را در ایجاد حکومتداری خوب را دارا میباشند

این مطلب را حمیده احمدی آمر جندر ادارۀ مستقل ارگانهای محلی طی سفر که به ولایت لغمان داشت در دیدار با والی لغمان بیان نمود.

جلب و جذب و سهم دهی خانم ها در دوایر مختلف ولایت لغمان، کمپاین آگاهی دهی به زنان در خصوص اشتراک شان در انتخابات پارلمانی در سال 1397 و همچنان استماع مشکلات و چالشهای که زنان ولایت لغمان به آن مواجه است، از اهداف مهم سفر کاری بخش جندر اداره را تشکیل میداد.

هیئت اعزامی بخش جندر اداره، طی نشستی که پیرامون مشکلات و چالشهای زنان دایر گردیده بود، ضمن ارایه پیام واضح رهبری اداره، در خصوص جلب و سهم دهی به زنان در دوایر مختلف حکومتی، تاکید ورزیدند تا زنان بخاطر سهم گرفتن در پست های کلیدی ولایت، تلاش نمایند.

درین میان اما، عبدالجبار نعیمی والی ولایت لغمان با تاکید به وعده های قبلی رهبری مقام ولایت در قسمت سهم دهی به زنان در دوایر مختلف حکومتی، خاطر نشان کرد که در آینده های نزدیک جهت منسجم سازی و ایجاد شغل برای خانم های که علاقه به تجارت کوچک دارند، یک مارکیت مخصوص خانمها در ولایت لغمان افتتاح خواهد گردید.

وی نیز تاکید کرد که رهبری مقام ولایت در هماهنگی با سایر ادارت، تلاش مینماید تا سهم زنان را تزیید بخشیده و در بخش استخدام، حق اولویت را به آنها اختصاص دهد.  

در نظر گرفتن یک باب پوهنتون و دارالمعلمین خانمها در ولایت لغمان، ایجاد کودکستان برای اطفال، در نظر گرفتن امتیازات بیشتر به خانمها، تدویر برنامه های آموزشی و آگاهی دهی برای خانمها و نبود مکان مناسب جهت فروش صنایع دستی زنان ولایت لغمان، از مشکلات و چالشهای اند که طی این نشست زنان ولایت لغمان، به آن اشاره و خواستار حل آن شدند.

قابل ذکر است که در سال جاری به تعداد 300 ورکشاپ آگاهی دهی و ارتقاء ظرفیت از سوی ریاست امور زنان ولایت لغمان دایر گردیده است. به اساس معلومات ریاست امور زنان ولایت لغمان به تعداد 825 تن از خانمها در دوایر مختلف این ولایت مصروف خدمت میباشند.