عبدالمالک صدیقی: جوانان نقش اساسی را در ترویج حکومتداری خوب بازی میکند

این گفته ها را عبدالمالک صدیقی معین مالی و اداری، ادارۀ مستقل ارگانهای محلی در مراسم افتتاحیه کمیتۀ کارکنان جوان این اداره، بیان داشت.


درین محفل سید کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و نیز شماری از کارمندان ادارۀ مستقل ارگانهای محلی اشتراک ورزیده بودند.
صدیقی همچنان به اشتراک کننده گان گفت: از اینکه بیشتر از 70 درصد کُل جمعیت کشور را جوانان تشکیل میدهد، رهبری اداره مصمم است تا مانند قبل، از تجارب اکادمیک جوانان در بخش های مختلف حکومتداری محلی استفاده بعمل آید. و نیز تلاش بر آن است تا در قسمت ظرفیت سازی جوانان در سطح مرکز و محلات اقدامات لازم صورت گرفته و از طریق پروسه های شفاف و رقابتی، آنان را وارد سیستم حکومتداری نمائیم.


در همین حال، سید کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن ابراز خوشنودی از ایجاد کمیتۀ جوانان، آنرا یک گام مثبت در راستای رسیدن به اهداف و مشکلات که جوانان به آن روبرو است، عنوان کرد. وی همچنان تاکید ورزید تا کارکرد این کمیته سمبولیک نبوده، بل تمرکز عمده آن روی مشکلات و چالشهای که جوانان این اداره، دچار ان است، به اساس قوانین نافذه کشور رسیده گی صورت گیرد.


کمیتۀ جوانان اداره مستقل ارگانهای محلی در نخستین اقدام خویش، به نماینده گی از جوانان این اداره، به چند جوان برتر تقدیر نامه ها نیز تفویض نمودند.
قابل یاد آوریست که کمیتۀ جوانان ادارۀ مستقل ارگانهای محلی درین اواخر به ابتکار ریاست ارتقاء ظرفیت و انکشاف اداره ایجاد گردیده که مهم ترین هدف آن، ارتقاء ظرفیت جوانان و رسیده گی به مشکلات آنها گفته شده است.